Pärlbandsmodellen. Den 14 september 2008


Statsminister Matti Vanhanen har fått utstå hård kritik av sina visioner av en "trädgårdsmetropol", som han presenterade i Helsingin Sanomat den 7 september. Huvudnyheten på paradsidan i dagens Hufvudstadsblad har rubriken "'Vanhanens visioner ohållbara för miljön'". I artikeln är det representanter från socialdemokraterna och de gröna som kritiserar Vanhanens visioner, medan Laura Kolbe förvarar statsministern och hans kritik mot miljöargumentet. I fredags publicerade Helsingin Sanomat en artikel med rubriken "Rkp:ssa arvosteltiin Vanhasen puutarhametropolia". (Se "Alennushalli Pajunen. Den 12 september 2008".) Det är lite inkonsekvent av Sfp, att utgående från klimatargumentet kritisera Vanhanens och Centerns syn på samhällsplanering. Det svenska språkets ställning i Finland bygger långt på att det finns svenskspråkig landsbygd och Svenskfinalnd är även i "metropolen" Helsingfors glesbygd med relativt långa avstånd till skolor och annan svenskspråkig service. Å andra sidan förhåller man sig på svesnskpråkigt håll kritiskt till metropoltänkandet i allmänhet och speciellt till utvecklingen som innebär att allt större del av landets befolkning flyttar till de tidigare svenskspråkiga kustområdena.


Själv delar jag delvis Vanhanens kritik av "betongpartierna". Betongpartiernas representanter med Jan Vapaavuori och Osmo Soininvaara i spetsen är dåliga på att dölja sitt förakt för landsbygden och världen utanför Helsingfors gränser. Klimathotet har gjorts till ett sväpskäl föt att driva huvudstadens intressen. Oljan kommer garanterat att sina, men ett kallt och glest bebyggt land som Finland är dömt till relativt stor energikonsumtion per invånare. Ändå är det med en viss bitterhet som jag tar del av Vanhanens metropolvisioner och hans inkonsekvens när det gäller Sibbo. Liksom jag har nämt tidigare står Vanhanen liksom den tidigare kommunministern och bostadsministern Hannes Manninen för en rakt motsatt syn på samhällsutveckling och stadsplanering jämfört med betongpartiet och den nuvarande bostadsministern Jan Vapaavuori. Samhällsstrukturen i Sibbo må vara oekologisk, men det ger knappast Helsingfors rätt att annektera dekar av Sibbo. (Osmo Soininvaara har dock låtit förstå att den splittrade samhällstrukturen i Sibbo legitimerar den aktuella annekteringen.)

Hannes Manninens och den av kommunminister Manninen utnämnda utredningsmannens huvudargument för en ändring i kommunindelningen var att Sibbo har en låg invånartäthet i snitt. Vanhanen har liksom Manninen antytt att Sibbo borde ha följt Esbos och Nurmijärvis exempel för att undvika en inkorporering, men ur huvudstadens och det nya betongpartiets synvinkel är just Esbo och Nurmijärvi de stora problemen i regionen. HFD dömde eller bedömde att ändringen i kommunindelningen stämmer överens med de av statsrådet upsatta målen för utvecklingen av Helsingforsregionen, men regeringen är högst splittrad då det gäller målen för utvecklingen i regionen.

I mitt blogginlägg "METKA. Den 10 juni 2008" presenterade jag METKA-rapporten "Hållbar struktur inom metropolområdet". Vid Nordiska Regionplanekonferensen i Malmö den 24 april, som jag nämnde om i gårdagens inlägg "Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008", använde så väl Carina Ölander från Nylands förbund som Olavi Veltheim från Helsingfors stadsplaneringskontor material och bilder från METKA-utredningen i sina presentationer. Ölander presenterade bl.a. "pärlbandsmodellen" för metropolområdet med bilden ovan. Denna modell kan även Sibbo i framtiden vara tvungen att anpassa sig till, men än så länge utgör den inte något officiellt riksomfattande mål. Pärlbandsmodellen motsvarar långt de grönas och speciellt Osmo Soininvaaras syn på hur sydvästra Sibbo borde utvecklas. Modellen förutsatte enligt Soininvaara, som var medlem i Manninens strukturgrupp, dock att den nya gränsen skulle gå vid Sibbo å. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag stämmer inte alls överens med pärbandsmodellen, vilket de gröna även var snabba att notera idecember 2006. Istälet motsvarar Myllyniemis förslag med motiveringar Vanhanens idé om att Sibbo storskog är "färdig tomtmark" som kan fyllas med egnahemshus och "trädgårdsstäder". Hur sydvästra Sibbo kommer att utvecklas är ännu oklart. Klart är däremot att de officiella motiveringarna för ändringen i kommunindelningen kommer att komma på skam.

På bilden ovan går ett pärlband av järnvägsstationer med kringliggande samhällen längs så väl HELI-banan genom södra Sibbo som längs järnvägen från Kervo via Nickby till Sköldvik. I själva verket stämmer METKA-utredningens pärlbandsmodell bättre överens med Sibbos egna planer än med Helsingfors metroplaner och Soininvaaras visioner för sydvästra Sibbo. Längs en metrolinje måste stationerna ligga så tätt att det i praktiken inte finns rum för ekologiska korridorer.

Google+ Followers