Problem i samhällsstrukturen. Den 12 april 2008

Obalansen och problemen med samhällsstrukturen i huvudstadsregionen var den väsentliga motiveringen till inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Det tredje kapitlet i Pekka Myllyniemis Sibboutredning har rubriken "Problem med samhällsstrukturen i huvudstadsregionen och framlagda förslag till utvecklande av strukturen ". Liksom jag har noterat i blogginlägget "Videoklipp. Den 9 februari 2007" torde det ursprungligen ha varit meningen att det fjärde kapitlet "Generalplan för Sibbo 2025", som innehåller bl.a. avsnittet 4.2.4, "Harkimos – Ekströms genomförandemodell", skulle ha ingått i kapitel 3. 3.2.7. Det sista avsnittet i kapitel tre blev dock avsnitt 3.2.7, " Sibbo kommuns besvär över Helsingfors framställning och strukturmodellerna i generalplanen för Sibbo kommun 2025". Kapitel 4, "Generalplan för Sibbo 2025" är egentligen en fortsättning på detta avsnitt.

Kapitel 3 "Problem med samhällsstrukturen i huvudstadsregionen och framlagda förslag till utvecklande av strukturen" är indelat i två delar: 3.1, "Problem med samhällsstrukturen i huvudstadsregionen" och 3.2, "Förslag till lösningar på problemen med samhällsstrukturen". Del 1 har Myllyniemi i sin helhet plagierat från Helsingfors förvaltningscentrals opublicerade utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", medan del 2 till största delen bygger på de bilagor med följebrev med vilka Jussi Pajunen den 30 juni 2006 kompleterade Helsingfors framställning. (Se "Bevis på reservation. Den 23 juli 2007".) Analysen att det överhuvudtaget finns ett problem med strukturen i huvudstadsregionen och att Sibbo och Östra Nylands förbund förorsakat problemet är inte författat av utredningsmannen själv. Istället torde det vara Jussi Pajunen eller Eila Ratasvuori som skrivit den analysen. När Heikki Harjula betraktar denna analys som en "beskrivande del" av utredningen torde han medvetet ha spritt dimridåer. (Se "Heikki Harjula överslätade plagiatet. Den 23 mars 2008".) Här handlar det minsann inte om en objektiv "beskrivning" av faktiska förhållande, utan om en högst vinklad tolkning.


Avsnitt 3.2, "Förslag till lösningar på problemen med samhällsstrukturen" handlar om olika initiativ som tagits från Helsingfosr stads och Nylands förbunds sida. I sig visar dessa initiativ inte på några "problem i samhällstrukturen", men i Myllyniemis rapport presenteras initiativen uttryckligen med syfte att styrka påståendena om problem i samhällsstrukturen. I rapporten tolkas även utkastet till generalplan för Sibbo som ett bevis på att det finns ett problem, som måste åtgärdas genom en snabb och massiv utveckling av sydvästra Sibbo.

Sibbos egna planer borde ha varit ett tillräckligt argument mot en annektering, men de verkliga motiven till en ändring i kommunindelningen var naturligtvis helt andra än några "problem i samhällsstrukturen". Naturligtvis finns det problem i samhällsstrukuren av olika slag, men dessa problem löses minsann inte med den aktuella inkorporeringen. Genom att Sibbo ensidigt betonade kommunens egen vilja att utveckla området, medgav man i praktiken att en inkorporering skulle vara en lösning på ett påstått problem. Enligt min bedömning borde man från Sibbos sida främst ha satsat på att argumentera för att de påstådda problemen inte är verkliga och att påvisa att det aktuella området inte lämpar sig för massiv bebyggelse. Kanske berodde den ensidiga satsningen på Sibbos egna tillväxtplaner på att det fanns krafter i Sibbo som önskade att kommunen själv skulle exploatera området?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar