Grundstötning? Den 10 augusti 2010
En sammanslagning av Helsingfors och Vanda ser allt mera osannolik ut. I gårdagens nummer av Uutispäivä Demari ingår en artikel med rubriken "Helsingin ja Vantaan yhdistymistielle tuli mutkia matkaan" och en kortare text med rubriken "Kuntaliitoslaiva ajaa karille?" På tidningens webbplats publicerades igår en text med rubriken "Suur-Helsingistä haaveilevat jäämässä alakynteen".De lokala föreningarna Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry och Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat i Vanda har publicerat ett informationsblad (pdf) där man under rubriken "Sipoonkorpea on kehitettävä yhteistyössä" presenterar privata markägares kritik mot planerna på en nationalpark samt förslag till alternativt samarbete i Sibbo storskog. Speciellt noteras alternativet landskapsvårdsområde.Miljöminister Paula Lehtomäki har den 20 juli svarat på Jacob Södermans m.fl. spörsmål om Sibbo storskog från den 21 juni. (Se "Ännu ett skriftligt spörsmål. Den 5 juli 2010".) Svaret har i början av denna månad publicerats på Södermans webbplats under rubriken "Lehtomäki: Regeringen har ännu inte förutsättningar att besluta om nationalparken i Sibbo storskog" ("Lehtomäki: Hallituksella ei vielä riittäviä edellytyksiä päättää Sipoonkorven kansallispuistosta"). Jag citerar ur miljöministerns svar:


Det traditionella skogsområdet i Sibbo storskog utgörs inte heller för nuvarande av enbart "storskog" i ordets egentliga betydelse. Det är en mosaik av skogar och bebyggt kulturlandskap, som fortfarande delvis används till jordbruk. Staten äger ca 1 700 hektar av den traditionella Sibbo storskogen, vilket i sig uppfyller de minimikrav för inrättande av en nationalpark som anges i naturvårdslagen. Statens innehav består dock av spridda områden och kräver kompletterande förvärv för att nå de skyddskrav som ställs på en nationalpark och för att det ska vara möjligt att organisera nationalparksverksamhet.

Helsingfors stad har i sitt utlåtande om Forststyrelsens utredning uttryckt ett större intresse för markbyte med staten än för att behålla och sköta nationalparksmark som sin egendom. För närvarande äger dock inte miljöförvaltningen någon sådan egendom att man snabbt skulle kunna göra den mark som ägs av Helsingfors till en del av nationalparksfastigheten. För att inrättandet av nationalparken ska framskrida förutsätts därför att statens jordegendom används för markbyte mellan Helsingfors och staten.

I utlåtandena om Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog får inrättandet av en nationalpark ett brett understöd. De föreningar som bevakar privata markägares intressen är dock oroliga över hur det ska gå för den privatägda marken om nationalparken inrättas. Den privatägda marken spelar en viktig roll för skyddet av Sibbo storskogs omfattande naturvärden. Av denna orsak har miljöministeriet redan en längre tid samarbetat med markägarna, och försökt främja skyddet av värdefulla områden med hjälp av bland annat METSO-programmet. ...

Regeringen har ännu inte tillräckliga förutsättningar för att fatta ett beslut om hur Sibbo storskogs naturvärden ska skyddas. Det är meningen att regeringen ska diskutera om frågorna om skydd av naturens mångfald mera ingående i höst. I samband med detta har regeringen även möjlighet att linjera upp skyddsalternativen för Sibbo storskogs naturvärden, av vilka en nationalpark är det mest beaktansvärda.

Avverkningen av träd längs den planerade förlängningen av Husövägen, som torde sakna lov, är nu i fullgång. Träd som skall fällas har markerats med ett kryss. På den i terrängen markerade vändnings- eller parkeringsplatsen på den yttersta ändan av udden har man dock inte markerat några träd ännu. Jag återkommer.