430 000 nya invånare. Den 9 mars 2011

Nylands förbund har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Nyland förbereder sig på 430 000 nya invånare före år 2035" ("Uusimaa varautuu 430 000 asukkaan kasvuun vuoteen 2035 mennessä"). I meddelandet kan man bl.a. läsa följande:

Utkastet till landskapsplan för Nyland möjliggör 430 000 nya invånare under de följande tjugo åren. För närvarande bor 1,5 miljoner människor i området.

I Helsingforstrakten styrs tillväxten till de östra delarna. Man håller på att få strukturen i balans nu när man för första gången har kunnat planera metropollandskapets pendlingsområde som en helhet sedan landskapen Nyland och Östra Nyland gick samman vid årsskiftet.

Den nya befolkningsökningen styrs i första hand till goda kollektivtrafikförbindelser. Stationstrakter invid järnvägarna samt tätorter utmed goda bussförbindelser förtätas.

I utkastet till plan förbereder man sig också på att öppna nya järnvägskorridorer. Förverkligandet av de nya tätorter som placeras invid dem kopplas till byggandet av spårförbindelse eller metro. Exempel på sådana är Östersundom och Hista.

Påståendet att "man håller på att få strukturen i balans" är komiskt och torde bygga på de falska påståendena om "obalans" i samhällsstrukturen som flitigt upprepades i samband med Sibbofrågan. I verkligheten finns redan nu en oproportionerligt stor andel av befolkningen i Helsingfors- och huvudstadsregionen i områdets östra eller nordöstra del. De massiva planerna för Östersundomområdet har föga med sammanslagningen av landskapsförbunden att göra. Tvärtom är syftet med den gemensamma generalplanen i hög grad att förbigå landskapsförbundet och landskapsplanen. Påståendet att tillväxten i Helsingforstrakten styrs till de östra delarna stämmer dåligt överens med påståendena om förtätning av stationstrakter invid järnvägarna. Å andra sidan torde de nya järnvägskorridorerna inkluderar utvecklingskorridoren mellan Helsingfors och Borgå, eftersom Östersundom nämns som ett exempel på en tätort med spårförbindelse eller metro, som placeras invid en ny järnvägskorridor.


Utgående från det ovannämnda pressmeddelandet har Yle idag publicerat en nyhetstext med rubriken "Uudenmaan asukasmäärä räjähtää ". Jag citerar:

Helsinkiin vuonna 2009 liitetylle Östersundomin alueelle rakennetaan asuntoja 65 000 - 75 000 asukkaalle. Merellisen pientalokaupungin vahvuuksiin kuuluvat toimiva joukkoliikenne sekä luonnonläheisyys.

Sipoon Sibbesborg varautuu asuttamaan jopa yli 100 000 uutta asukasta.

Molemmat suunnitelmat vaativat raideliikenteen toteutumista alueille. Asukkaita varten tulee siis joko metro- tai junayhteys tai pikaraitiovaunu.


Google+ Followers