Kostnaderna för metro till Majvik. Den 13 mars 2011


Jag har inte på denna blogg inte ännu kommenterat utredningen "Majvikin metron esiselvitys", fastän utredningen publicerades redan för tre veckor sedan. En förklaring är naturligtvis det stora antalet utredningar och rapporter som staplaneringskontoret i Helsingfors publicerade samtidigt samt senaste tidens stora utbud på nyheter relaterade till Östersundomprojektet. En annan orsak är att det i metroutredningen inte förefaller finnas så mycket nytt som inte redan finns med i rapporten "Majvik: Maankayttosuunnitelma" (se "Majvik Maankäyttösuunnitelma. Den 20 februari 2011"). Den intressantaste detaljen som jag hittat i metroutredningen är kostnadsberäkningarna.I utredningen rekommenderar styrgruppen metrolinjen VEA1, bl.a. eftersom den skulle vara billigare att bygga än alternativet VEA2. Metrolinjen VEA1 motsvarar alternativet A1 ("Rantapuisto") i planerna för markanvändning i Majvik. I själva verket är det styrgruppen för metroutredningen som dikterat valet av plan för markanvändningen i Majvik.Att alternativet VEA1 är billigare än alternativet VEA2 förklaras av att metrostationen i det förstnämnda alternativet är placerad längre västerut. I övrigt är linjerna nästan identiska. Kostnadsbesparingen går dock förlorad, ifall linjen senare förlängs österut, i enlighet med reservationen som finns med i ritningarna.


Alternativet VEA1 betyder en dyrare station, eftersom stationen här är placerad i en tunnel under jorden. Priset för stationen är beräknad till 25 miljoner euro, vilket är märkligt med tanke på att stationen ovan jord i alternativet VEA2 är beräknad till ett endast 3 miljoner lägre pris. Tydligen har man inkluderat brokonstruktioner i priset för stationen ovan jord. Kostnaderna för alternativen VEA1 och VEA2 är alltså 172 milj. € respektive 234 milj. €. Priset 172 miljober euro är över 60 miljoner euro lägre än priset för det aktuella alternativet, men priset är lika väl mycket högt. Senaste höst uppgavs i offentligheten de beräknade kostnaderna för en förlängning av metron från Östersundom (Zachrisbacken) till Majvik vara 100 miljoner euro.


I Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen om Helsingfors eget förslag till ändring i kommunindelningen från november 2006 uppger Helsingfors kostndasberäkningen
"Metron rakentamiskustannukset (6,3 km /4 asemaa) ovat alustavan arvion mukaan noin 140–150 milj. euroa." (Kostnadsberäkningen finns även med i Helsingfors förvaltningsdirektör Eila Ratasvuoris opublicerade utredningen "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", som Helsingfors sände till inrikesministeriet den 18 oktober 2006 och som utredningsman Pekka Myllyniemi plagierade i sin rapport.) I sitt utlåtande (och i Ratasvuoris utredning) säger Helsingfors vidare att "Helsinki kykenee toteuttamaan metron siirrettäväksi esitetylle alueelle mutta Sipoolla ei sen sijaan ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia". Detta var en av de officiella motiveringarna till inkorporeringen.


I sin utredning ger kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi egentligen endast ett enda argument för varför det inte räcker med att inkorporera ett mindre område. Argumentet lyder enligt följande:


För att förverkliga metron krävs i varje fall samarbete mellan Helsingfors och Vanda samt att staten går in som medfinansiär. Om det dessutom skulle krävas samarbete med Sibbo för att förverkliga metron, kan beslutsprocessen bli långdragen och komplicerad.

Nu är det uttryckligen Helsingfors som vill ha med Sibbo i beslutsprocessen. Utredningen om metrolinjen till Majvik har dock varit i Helsingfors händer. Det är Helsingfors stadsplaneringsnämnd som har beställt utredningen och som dominerar styrgruppen. I utredningen omnämns Helsingfors stadsplaneringskontor (Helsingin kaupungisuunnitteluvirasto) som KSV. Det förväntas vara självklart att det här syftas på Helsingfors stadsplaneringskontor.
Google+ Followers