Arbetsmaterial. Den 8 mars 2011


Planläggningssektionen i Sibbo har op föredragningslistan för sitt möte i morgon onsdag ett ärende med rubriken "Utkast över Östersundom gemensam generalplan". Mätnings- och fastighetschefen föreslår naturligtvis att planläggningssektionen föreslår kommunstyrelsen att den förordar Östersundom-kommittén att utkastet till den gemensamma generalplan eller "arbetsmaterialet" läggs fram till påseende. Enligt den finska versionen skall sektionen "esittää kunnanhallitukselle, että se puoltaisi Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineiston asettamista nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti."


Nästa måndag skall stadsplaneringsnämnden i Vanda behandla motsvarande ärende. Enligt föredragarens förslag skall nämnden "esittää kaupunginhallitukselle, että se puoltaisi Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineiston asettamista nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti."
Helsingfors stadsplaneringsnämnd beslöt på sitt möte senaste torsdag "esittää kaupunginhallitukselle, että se puoltaisi Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineiston asettamista nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti." (Se "Framåt. Den 4 mars 2011".)

Google+ Followers