HSprojekti. Den 27 mars 2011

Rubriken på huvudnyheten på första sidan lyder "SFP:arna vill inte reagera med Centern". Dårraden lyder "Kandidaterna har gjort helomvändning på fyra år." Som förklaring till helomvändningen nämns framför allt Karlebyfrågan, men inte Sibbofrågan. Stefan Wallin påpekar att inte bara Centern, utan "alla tre stora stod bakom Sibboannekteringen". Jag vill påpeka att Centerns eller vissa centerministrars roll här ändå var central och att Sibbofrågan markerar slutet på det långa samarbete mellan Centern och Sfp.I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja", som Helsingfors stadsplaneringskontor för en månad sedan publicerade tillsammans med en lång rad rapporter och utredningar, hittar man många intressanta kartor, ritningar och skisser. De äldsta kartorna med utkast till metrolinje och markanvändning är från år 2007. Kartan ovan är daterad 21.5 2007/ 23.8 2007, vilket är intressant med tanke på att statsrådets Sibbobeslut, som överklagades, togs först i juni 2007. En intressant detalj är att man redan här i planeringen har tagit med Västersundom (eller "Västerkulla") i Vanda, där Helsingfors stad äger mark. Fanns det redan i detta skede en överenskommelse om gemensam planering av området? Även broförbindelsen till Granö finns utritad på kartan.
En annan karta från 2007 är kartan ovan. Även här inkluderas Västersundom i planeringen. Metrolinjen från Mellungsbacka går vidare till Västersundom i Vanda, men svänger sedan norrut mot Hålansböle. Istället är det metrolinjen till Nordsjö som här förlängts till Östersundom. Placeringarna av metrostationerna motsvarar de nu aktuella, med undantag av att den sista stationen placerats på Helsingfors sida om Sibbogränsen. Kartan ovan presenterades av Tuomas Rajajärvi vid överborgmästarens invånarkväll i Östersundom den 4 november 2011. (Se "Ett steg i ett större projekt. Den 5 november 2008" och "Östmetron till Håkansböle. Den 2 januari 2011".) Kartans datering är dock den 21.11.2007.De två ovannämnda kartorna har rubricerats "HSprojekti". Månne HS står för Helsinki-Sipoo? På kartor från 2008 och 2009 har HSprojekti bytts ut mot Sipoo-projekti/ Sibboprojektet. På kartorna från 2007 går för övrigt gränsen mellan Helsingfors och Vanda längs Österledens gamla sträckning. Man kunde inte veta att lantmäteriverket ett år senare skulle tolka statsrådets beslut annorlunda än Arto Sulonen och inrikesministeriet, som beredde beslutet.


Google+ Followers