Penttilä förevisar. Den 17 maj 2009

Vid Helsingfors strategiseminarium den 5 februari höll biträdande stadsdirektör Hannu Penttilän en presentation. Diorna ur presentationen har publicerats som en pdf-fil under rubriken "Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän esitys Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa 5.-6.2.2009". Diorna har felaktigt daterats 5.2.2008. Årtalet skall vara 2009. På den första dian står det "© Helsingin kaupunki, kaupunginmittaustoimisto", men stadens gränser har inte justerats i enlighet med inkorporeringen. Kartan på dian visar de av Helsingfors stad ägda fastigheterna i grönt. Staden äger två tredje delar av marken innanför de gamla gränserna, medan Helsingfors endast äger en tredje del av marken i inkorporeringsområdet. Detta har framförts som ett argument för stadens markköp i bl.a. Gumböle. Kartan på dian visar emellertid ett annat intressant föållande: Bostadsområdena är huvudsakligen i privat ägo, medan staden äger grönområden och planerade bostadsområden. Stadens strategi är att köpa råmark till billigt pris och sälja planlagda områden till ett högt pris eller alternativt hyra ut tomtmarken. I inkorporeringsområdet äger Helsingfors huvudsakligen mark som köpts upp till billigt pris och främst lämpar sig som park. Därför är det ekonomiskt oförnuftigt att skynda med planläggningen av inkorporeringsområdet. Följande karta visar områden som Helsingfors planerar bygga på 2010-talet. Inte heller här finns inkorporeringsområdet med.

I Penttiläs presentation ingår även kartor där inkorporeringsområdet kommit med. Ur kartan nedan framgår att Helsingfors "äntligen" har tillräckligt med tomtmark, fastän Östersundom inte räknas med. Så var det med stadens akuta behov av tomtmark och den "färdiga tomtmarken" i sydvästra Sibbo.

Slutligen ingår i Penntiläs presentation kartan nedan, som liksom flera andra kartor i presentationen även publicerats i dokumentet Toimintasuunnitelma vuosille 2009-2011, som bifogades till föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte den 22 januari. (Se "Dålig smak i munnen. Den 21 januari 2009".)

Angående ramplanen "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma" står det i verksamhetsplanen bl.a. följande:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2008 vuoden 2009 talousarvion, missä kaupunkisuunnitteluvirastolle vahvistettiin seuraavat sitovat toiminnalliset tavoitteet.
- Kuntien yhteistä osayleiskaavaa (Helsingin itäinen kehityskäytävä) valmistelevan Helsinki-Porvoo akselin runkosuunnitelman luonnos Vantaan, Sipoon ja Porvoon sekä maakunnan liittojen kanssa.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar