Kaupunginhallitus toteaa. Den 28 mars 2010


Stadsstyrelsen i Helsingfors skall på sitt möte i morgon ge ett utlåtande om förslaget till ett naturskyddsområde vid Bäckängsvägen. Enligt föredragningslistan skall man ge ett utlåtande där det bl.a. heter enligt följande:


Edellä esitettyyn viitaten esittelijä katsoo, että Itäsalmessa ei ennen tarkempien selvitysten sekä yleissuunnitelman valmistumista tulisi tehdä sellaisia suojelupäätöksiä, joilla vaikeutetaan alueen maankäytön kokonaisvaltaista suunnittelua. Esittelijä katsoo, että esitetyn luonnonsuojelualueen perustamista tulisi lykätä.

Puulajipuiston rauhoittaminen ja sen hoito- ja käyttösuunnitelma tulisi ratkaista yhteistyössä maanomistajan, ympäristöviranomaisten sekä muiden sidostahojen kanssa asemakaavoituksen yhteydessä sitten, kun kaavan kannalta keskeiset asiat on ratkaistu.


Man anser alltså att naturvärdena och andra perspektiv på markanvändning skall tas i beaktande "jämlikt", som om "de andra" perspektiven på något sätt vore diskriminerade. I verkligheten säger föredraganden att stadsplaneringen bör ges företräde framom naturskyddet.


En liten lustig detalj i sammanhanget är att man i föredragningslistan talar om Itäsalmi, fastän det aktuella området hör till Immersby. I ett tidigare motsvarande ärende hörde området som föreslogs att fredas till registerbyn Östersundom, som på finska fortfarande heter Itäsalmi. I det aktuella fallet ligger området alltså i Immerby, i den nordostligaste utkanten av inkorporeringsområdet.


Google+ Followers