Länsimetsä. Den 1 mars 2010


Vanda miljöcentral har nyligen gett ut en översikt med titeln "Länsisalmen Länsimetsän luontokatsaus 2010". Översikten berör ett område vid Gubbacka i Västersundom, som Helsingfors stadsplaneringskontor enligt en karta i lördagens Helsingin sanomat i sin helhet vill göra till högkus- och arbetsplatsområde med metrostation.Av miljöcentralens översikt framgå det att det aktuella området till största delen är reserverat för naturskydd. Beteckningen luo-alue står för "Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue".
Miljönämnden i Helsingfors har på föredragningslistan för sitt möte senaste tisdag ett ärende med rubriken "Esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mustavuoren-Porvarinlahden suojelualueen laajentamiseksi ja hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi". Denna gång gällde det inte en utvidgning av naturskyddsområdet österut, utan västerut eller egentligen söderut. Enligt förslaget skulle de delar av Naturaområdet som även före år 2009 hörde till Helsingfors i sin helhet fredas.Nylands miljöcentral har även föreslagit att området väster eller norr om det existerande naturskyddsområdet inlöses och fredas. (Se "FI100065. Den 24 januari 2010".) Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors har dock gett tummen ner för förslaget bl.a. med motiveringen att ett naturskyddsområde skulle vara i vägen för en eventuell snabbspårväg längs österleden. Av kartan nedan, som ingår i en bilaga till föredragninglistan, framgår att Österleden går igenom en del av naturaområdet Lunden på Svarta backen och fågelområdena i Östersundom som redan nu skyddas av naturvårdslagen.Helsingfors stadsstyrelse skall på sitt möte idag för sin del ta ställning till förslaget att grunda ett naturskyddsområde vid Kapellviken-Karlvik.


I söndagens nummer av tidningen Vartti ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorvesta tehdään elokuva".


Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry och Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat har publicerat en rapport (pdf) över seminariet "Sipookorven kansallispuisto – nyt!".


Google+ Followers