Planläggningsöversikt. Den 30 mars 2010


Idag har Helsingfors stads stadsplaneringskontors "Planläggningsöversikt 2010" kommit med posten. Några konkreta planer för inkorporeringsområdet hittar man inte i publikationen, men Östersundom ges ändå rätt mycket utrymme. Jag återger valda bitar:


Kommunerna kommer att göra upp en gemensam delgeneralplan för området. I planen ingår delar av stadsdelarna Västersundom och Västerkulla i Vanda, Granö i Sibbo och hela det med Helsingfors inkorporerade området. ...

Sibbo storskog och Natura 2000 -områdena vid kusten är väsentliga delar av det nya Östersundom. Sibbo storskogs karaktär och avgränsning vad gäller Helsingfors bestäms i samband med planeringen. För Sibbos och Vandas del är Sibbo storskog redan definierad i generalplanen. På Granö har man för avsikt att planera ett betydande och havsnära rekreationsområde i samarbete med Sibbo.

År 2009 inleddes utredningsarbetet för metron och snabbspårvägen. Den första etappen avslutades i januari 2010. Staden har nu beredskap att besluta om den framtida spårvägslösningen till Östersundom. Spårvägen kommer att utgöra ett viktigt element även i områdets stadsstruktur. Spårlösningen har en stor inverkan också på det övriga Östra Helsingfors.

Det heter alltså att "etappen avslutades i januari", men Helsingfors stad vill av någon anledning inte publicera utredningarna om de alternativa spårvägsförbindelserna till Östersundom. Spåvägsförbindelsen finns i planläggningsöversikten även i ett annat sammanhang. Jag citerar:


Spårtrafiken till Östersundom
I början av året fattas beslutet om spårtrafiklösningen till Östersundom. Utöver en utvidgning av metron har man även utrett snabbspårvägsalternativets konsekvenser för markanvändningen och trafiksystemet.

I publikationen finns även en en karta där en pil representerar spårförbindelsen till östersuundom. Pilen eller linjen är ritad så att den lika väl kan representera en metrolinje från Mellungsbacka som en snabbspårvagnslinje från Östra centrum längs Österleden. I offentligheten har det nämnts att snabbspårvagnslinjen kunde vara en förlängning av Joker I, som på finska även kallas Raide-Jokeri. Min gissning är att "spårvägsförbindelsen" för Östersundom kommer att heta Raide-Jokeri, men att den i en överskådlig framtid kommer att trafikeras på gummihjul.

Google+ Followers