Tyrannvälde. Den 12 mars 2010


Christel Liljetröm, som är kommunfullmäktigeordförande i Sibbo, har idag publicerat ett kort blogginlägg med rubriken "Oikea hinta?" I inlägget noterar Liljeström att Helsinghfors enligt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut betalar 0,26 €/m² för den inkorporerade marken, medan Helsingfors av en privat ägare köpt mark i området till priset 23 €/m². Liljeström har dividerat summan 7,9 miljoner € med 3 000 000 000 m², liksom Helsingin Sanomat gjorde i en kort text den 28 februari. Priserna är naturligtvis inte jämförbara, men jämförelsen saknar inte helt relevans. Intressantare vore dock att veta till vilket pris man beräknat värdet för tomtmarken då det gäller de bebyggda fastigheter, som enligt förvaltningsdomstolens beslut skall överföras från Sibbo kommun till Helsingfors stad. Till saken hör att priset 23 €/m² gäller 7,2 hektar oplanerad skog, som enligt Forststyrelsen bör förbli obebyggd.


I ett annat inlägg med rubriken "Mediernas agenda" noterar Liljeström idag att "I Sipoon Sanomat fanns i dag resultatet av en webbfråga bland läsarna, där 67 % av de svarande tyckte att Helsingfors ersättning för annekteringen är korrekt." Jag har inte sett Senaste nummer av Sipoon Sanomat, men resultatet som Liljeström nämner är det samma som för en vecka sedan då jag "röstade". Via lite omvägar hittar man på på tidningens webbplats dock ett helt annat resultat. Liljeström kommer i blogginlägget även med andra intressanta kommentarer, bl.a. avslöjande och lite motstridiga påståenden då det gäller beslutsfattarnas förteoende för kommundirektören, eller tvärtom.

Sipoon sanomat publicerade på tidningens webbplats den 4 mars en artikel med rubriken "Sipoolaiset maksavat Östersundomia kauan". En läsare har skrivit en intressant kommentar till artikeln. Läsaren frågar sig varför Sibbos ledning inte förde beslutet om inkorporeringen vidare till "EU:s domstol" och skriver vidare att "Herää jopa epäilys, että sipoolaisten poliitikkojen vastarinta ei ollut todellista vaan pelkkää teatteria kotiyleisölle." Jag har tänkt i liknande tankebanor själv. Det bör dock noteras att det inte riktigt finns någon europeisk instans dit en kommun kan besvära sig över ett förvaltningsbeslut. Däremot kunde enskilda invånare och medborgarrörelser ha fört saken vidare till europeisk instans. Då dåvarande medlemmen i Europaparlamentet Henrik Lax lyfte fram möjligheten verkar han ha fått föga respons från sitt eget parti. Kanske var man inom Sfp på något plan trots allt tillfreds med att Sibbofrågan löstes som ett "specialfall". Å andra sidan hade föreningen För Sibbo lovat föra saken vidare till europeisk domstol. Varför föreningen svek sina löften vet jag inte. Istället engagerade sig en stor del av styrelsemedlemmarna i valmansföreningen Vårt gemensamma Sibbo, som bildade en koalition med Samlingspartiet i Sibbo. Sedan senaste vecka är även föreningens hemsida nedlagd.I Sibbo verkar det som om representanterna för den nya politiska hegenomin i själva verket är tillfredställd med inkorporeringen. Inkorporeringen och dess negativa följder kan skyllas på det tidigare maktpartiet Sfp i allmänhet och på den (delvis gamla) politiska ledningen i synnerhet. Inkorporeringen och de interna beskyllningarna ledde till en tidigare ej skådad revolution på kommunal nivå. I politikens historia är mönstret dock mycket bekannt. Tyranner får sin makt med hjälp av en yttre makt (främmande rike), men legitimerar makten genom att svartmåla tidigare maktutövare.


Google+ Followers