Alternativet människorättsdomstol. Den 16 juni 2011I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en ledarartikel med rubriken "Metropolipolitiikka ei toimi".Tidningen återvänder här till gammal bekant retorik från tiden då "Sibbofrågan" diskuterades. Jag citerar:

Jos yhteistyötä ei saada toimimaan, metropolialueen kehitys voi vinoutua pahasti. Alueen kokonaisuuden kannalta olisi tärkeätä, että myös idän suuntaa kehitettäisiin. Tällaista ajatusta ei Vantaan nykyhetken visioon kuitenkaan mahdu.

Ledarskribenten skriver även att "Östersundomin tilanne tuo esiin koko pääkaupunkiseudun kuntajakoon liittyvät ongelmat." Det nu aktuella problemet med kommunindelningen är en direkt följd av inkorporeringen och ändringen i kommunindelningen som trädde i kraft år 2009. Problemen avslöjar inkonsekvensen i kommunindelningsutredarens och Helsingfors eget förslag och motiveringar till ändring i kommunindelningen. Problemen blottar även hyckleriet i Vanda stadsfullmäktiges tidigare utlåtanden till stöd för förslagen till ändring i kommunindelningen. Och visst är det ironiskt att staten lovade ersätta Vanda för "Västerkullakilen" (söder om Österleden) och ett stöd av ändringen i kommunindelningen mot att staten finansierar Ringbanan. Nu är det Vandas eget projekt i anslutning till Ringbanan som står i vägen för östmetron och en "balanserad utveckling" av metropolområdet. Helsingin Sanomat skriver vidare att "Vaikka Marja-Vantaaseen keskittyminen on kiistatta Vantaan kannalta keskeinen asia, itämetro palvelee koko pääkaupunkiseutua ja on siten seudullisesti merkittävä liikennehanke." Liksom inkorporeringen vill man se östmetron som regionalt betydelsefullt. Dess värre var det genom att även "betjäna Vanda" som östmetron var tänkt som ett regionalt projekt.

För fem år sedan förhandlade Helsingfors och Vanda om att Vanda skulle byta bort den större Västerkullakilen (även norr om Österleden) mot Övre Malm. Staten, det vill säga i första hand Hannes Manninen och Matti Vanhanen, hade dock inte tid att vänta på att byteshandeln skulle förvekligas. Av förekommen anledning hade man allt för bråttom.I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Vanda bromsar Östersundomplan". Ironiskt nog uttrycker Sibbos kommundirektör här åsikten att det behövs en "större regional styrning i trafik- och markplanering i regionen".

Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "HS: Vanda stoppar metro till Östersundom?". Nyhetstexten uppdaterades senare under dagen samtidigt som man lade till ljudklippen "Sibbodirektören om Vandas åsikt om metro till Östersundom" och "Vandapolitikern Göran Härmälä om metroplanerna". "Sibbodirektören" Mikael Grannas säger sig vara förvånad över Vandas vändning och anser att metron är viktig för Sibbo, även om endstationen skulle bli på Helsingfors sida av gränsen. Göran Härmälä, som representerar Sfp i Vanda, är däremot synnerligen kritisk till metroplanerna och hela utkastet till gemensam generalplan. 


Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Vantaa jarruttaa Östersundomin kaavoitusta". Soininvvara påstår att Vanda bromsar planeringen av Östersundom, för att kunna sälja de planerade bostäderna vid Ringbanan till ett högre pris. Soininvaara påpekar vidare att "Metro pantiin mutkalle Länsisalmen kohdalla, jotta se palvelisi myös Vantaata."  En metrolinjen kunde dras från Nordsjö vidare till Östersundom, men på stadsplaneringskontoret i Helsingfors föredrar man det aktuella metroalternativet från Mellungsbacka via Västerkulla med den officiella motiveringen att det även "betjänar Vanda". Att metron skule betjäna Vanda är i utredningen "Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu" även en officiell motivering till valet av metro istället för alternativet snabbspårväg. Här skriver man att "Yhteistyökumppanit Östersundomin yleiskaavan laatimisen yhteydessä katsoivat, ettei pikaraitiotie hyödytä Vantaata tai Sipoota samalla tavalla kuin metro" och att "Östersundomin yhteisen yleiskaavatyön yhteydessä sekä Vantaan kaupunki että Sipoon kunta painottivat, että metrovaihtoehto palvelee pikaraitiotietä paremmin näiden kuntien maankäytön kehittämissuunnitelmia yleiskaava-alueella." Dess värre har man inte frågat stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige i Vanda om saken. Att man i Vanda nu inte är intresserad av metron kom knappast som en överraskning för alla beslutsfattare och tjänstemän i Helsingfors. En överraskning torde det däremot vara att man officiellt uttalar sin åsikt och låter den läcka ut. Nu förlorar ju det på metron baserade utkastet till gemensam generalplan för Östersundom helt sin trovärdighet.

Det verkliga skälet till att stadsplaneringskontoret i Helsingfors valde det aktuella metroalternativet torde dels vara att Helsingfors vill bebygga sin mark i Västersundom i Vanda, dels att man vill göra Östmetron till ett regionalt projekt där så väl staten som Vanda deltar i finansieringen.Liksom jag nämt i gårdagens blogginlägg "Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011" publicerade Borgåbladet igår en artikel med rubriken "Människorättsdomstol alternativ för Sibbobor". I artikeln noteras det speciellt att enskilda kommuninvånare och medborgarorganisationer kan lämna in ett klagomål till Europieiska människorättsdomstolen. Människorättsdomstolen kunde tilldela Finland en reprimand, som i sin tur kunde användas till grund för att begära en återbrytning av högsta förvaltningsdomstolens ersättningsbeslut. Profesorn i förvaltningsrätt Markku Suksi ser dock föga förutsättningar för att människorättsdomstolen skulle ta ett klagomål i det aktuella ärendet till prövning.


Själv bedömer jag det är mera sannolikt att HFD återbryter ersättningsbeslutet än beslutet om en ändring i kommunindelningen. Däremot torde det ha funnits betydligt starkare grunder för Europeiska människorättsdomstolen att ge en reprimand för det första beslutet. Europeiska unionens medlemsländer är förpliktade att låta sina medborgare besvära sig över statliga myndigheters beslut. HFD ignorerade i sitt Sibbobeslut emellertid vissa enskilda kommuninvånares besvär och påståenden. I sitt beslut valde HFD att bemöta vissa påståenden som var enkla att avfärda, medan man förbigick juridiskt tyngre påståenden. Dessutom var minst en av domarna jävig. Dess värre svek föreningen För Sibbo, som hade lovat föra fallet vidare till europeisk instans. Klagomål måste lämnas in inom sex månader från det att avgörandet vunnit laga kraft.

Google+ Followers