De största problemen. Den 14 juni 2011

Det utlåtandet över om beredningsmaterialet till den gemensamma generalplanen för Östersundom som Finlandsnaturskyddsförbund / Uudenmaan ympäristösuolejupiiri gett den 3 juni finns nu på Internet. Jag återger här ett utdrag ur utlåtandet eller åsikten, "Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kannanotto kolmen kunnan yhteisen Östersundomin yleiskaavaluonnoksen valmisteluaineistoon":

Suurimpia ongelmia ovat:

1) Rakentamista ohjataan liian lähelle Östersundomin lintuvesiä. Huomattakoon, että Vuosaaren suursatamahanke kulutti jo merkittävästi tämän Natura-alueen "heikentämisvaraa".

2) Rakentaminen kaventaa liiaksi keskeisiä ekologisia yhteyksiä. Viime vuosina sekä kansallisessa että EU:n lainsäädäännössä ekologisten yhteyksien painoarvo on koko ajan kasvanut (VAT ja esimerkiksi EU:n Green inftastructure -aloite). Tämä ei näy millään tavalla kaavaluonnoksessa.

3) Rakentamista ohjataan liian lähelle Sipoonkorven kansallispuistoa, jolloin kävijäpaine sen eteläosassa kasvaa kohtuuttomasti.

4) Rakentamista esitetään arvokkaiden luontoalueiden päälle (mm. Vantaan Länsimäen metsän SL-varaus).

5) Esitetty metroasemien määrä ja sijainti ohjaa rakentamispainetta kohtuuttomasti luontoarvoiltaan keskeisille alueille.

Google+ Followers