Nedre-Kärras i Västersundom. Den 1 juni 2012I gårdagens blogginlägg "Kollektivtrafiken kan skötas med buss. Den 31 maj 2012" berättar jag om förslaget till Helsingfors fastighetsnämnds utlåtande till stadsstyrelsen om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland. Ärendet bordlades på mötet igår, vilket är anmärkningsvärt så till vida att utlåtandet begärts före den 31 maj.
På mötet igår togs däremot ett beslut om köp av en fastighet i Västersundom. Som bilaga till föredragningslistan ingår ett par intressanta kartor. Kartorna är de samma som de kartor som fastighetsnämnden använt då man tagit beslut om köp av fastigheter i Östersundom. Kartan som visar platsen för den aktuella fastigheten har tidigare alltid begränsats, så att man inte direkt sett att kommungränsen dragits i enlighet med inrikesministeriets tolkning av statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen. Gränsen går alltså på kartan helt tydligt längs Österledens gamla sträckning.Som bilaga till föredragningslistan ingår även en karta över Helsingfors stads markegendomar i Östersundom inklusive de områden i Sibbo och Vanda som ingår i den gemensamma generalplanen. På kartan har för första gången även Vanda stads markegendomar ritats ut (i lila).


Skälet till att även Vanda stads markegendomar markerats torde framgå ur motiveringarna till affären:

Fastigheten är avsedd att användas som bytesmark vid ett markbyte mellan Helsingfors och Vanda. Bytet gäller de av Vanda stad ägda markerna i den sk. Västerkullakilen i Helsingfors.

Anskaffandet av fastigheten underlättar anskaffandet av mark i den sk. Västerkulla kilen och är sålunda i enlighet med staden markanskaffningspolitik.

Helsingfors stad äger ca 70 ha på den del av Östersundom generalplaneområde, som ligger i Vanda stad. Vanda stad äger i sin tur ca 45 ha i Helsingfors, i den sk. Västerkulla kilen, där Helsingfors stads markägande är obefintligt.

Den mark som Helsingfors redan från förut äger i det område av Vanda som ingår i området för den gemensamma generalplanen torde räck till för att Helsingfors skulle kunna byta åt sig Vanda stads 45 hektar i "Västerkullakilen". Helsingfors har dock knappast för avsikt att avstå från sin mark närmast Österleden och den planerade metrostationen.


I den ena kartbilagan ingår även en mera detaljerad karta. Ur kartan framgår det att det går en friluftsled genom området. Friluftsleden leder till en tunnel under Borgåleden. På vintern går här ett skidspår, som jag själv använder flitigt. På den gällande landskapsplanen utgör området en del av en grönförbindelse, vilken strukits i förslaget till etapplandskapsplan. I samma bilaga ingår även ett utdrag ur utkastet till gemensam generalplan.


I utkastet till gemensam generalplan har områdets markerats som ett relativt tättbebyggt bostadsområde och arbetsplatsområde.

På internet saknas två bilagor: utkastet till köpebrev och offerten, eftersom de skulle avslöja säljaren, som tydligen vill förbli anonym. Säljaren av fastigheten, som har namnet Nedre-Kärras, lär dock vara svenskspråkig, emedan det aktuella ärendet i föredragningslistan översatts till svenska.Kanske känner säljaren skam över att sälja till Helsingfors stad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar