Natura-området Kapellviken. Den 23 januari 2010


Helsingin Sanomat publicerade igår insändarartikel av miljöminister Paula Lehtomäki, där Lehtomäki kommenterar sitt uttalande i torsdagens tidning. (Se "Yleinen etu. Den 21 januari 2010".) Jag återger här en del av insändaren:


Rakentamistoimintojen suuntaamisessa Natura- alueelle on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Kaava voi edetä, jos heikentävät vaikutukset suojelun perustana oleviin luontoarvoihin eivät ole merkittäviä. Jos taas heikentyminen on merkittävää, kaavan vahvistaminen edellyttää valtioneuvoston poikkeuslupaa.

Natura-suojelua voidaan merkittävästi heikentää vain, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole. Kyseessä on silloin oltava tärkeä yhteiskunnallinen intressi, eli pakottava syy erittäin tärkeän yleisen edun kannalta. ...

Natura-suojelujärjestelmään on luotu valtioneuvoston poikkeuslupamahdollisuus, jota Suomessa ei ole koskaan käytetty. Periaatteellisella tasolla ei pidä sulkea pois sitä mahdollisuutta, että myös Suomessa voi tulla eteen tilanne, jossa nuo sinänsä erittäin tiukat kriteerit täyttyvät.

Kuten HS:lle totesin, valtioneuvosto on aikaisemmin pitänyt Helsingin kaupungin rakentamistarpeita itäsuunnassa niin merkittävinä, että se on tehnyt harvinaisen ratkaisun kuntarajan siirrosta.

Tämän vuoksi en ole etukäteen sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että poikkeusedellytykset saattaisivat tulla kyseeseen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisin rakentamassa ensisijassa lintualueelle.


Även om själva inkorporeringen hade varit ett viktigt nationellt intresse följer inte där av att det är ett vägande allmänt intresse att Helsingfors får bygga villor vid Kapellviken. Dess värre var utredningsmannens och inrikesministeriets motiveringar för inkorporeringen synnerligen tvivelaktiga. Det skulle vara intressant om dessa argument granskades på nytt. Å andra sidan är allting möjligt så länge Lehtomäki är miljöminister och Jan Vapaavuori är bostadsminister. Det är möjligt att Lehtomäki uppriktigt tror att inkorporeringen var betydelsefullt, eftersom statsrådet tog ett så sällsynt beslut. Alternativet är att hon förstått att inkorporeringen var det pris som Centern måste betala för att Helsingforspolitikerna skulle godkänna Kommunförbundets och Hannes Manninens förslag till kommunreform, som inte gav rum för tvångssammanslagningar av hela kommuner.


Helsingfors fastighetsnämnd skall på sitt möte nästa tisdag ge ett utlåtande om ett förslag till grundande av ett naturskyddsområde vid Kapellviken. (Se föredragningslistan, "Lausunto kaupunginhallitukselle luonnonsuojelualueen perustamisesta Östersundomissa".) Jag citerar ur förslaget till utlåtande:


Esitetty luonnonsuojelualue sisältyy kokonaisuudessaan Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -nimiseen Natura 2000-alueeseen (F10100065) sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Kapellviken-Karlvik (LVO0100030) ollen siten jo suojelun piirissä. Esitettyyn suojelualuerajaukseen sisältyy tosin runsaat 500 m2 asemakaavan mukaista Karhusaarentien liikenne/katualuetta, jonka osalta maanomistaja on antanut kaupungille luvan ennakkohaltuunottoon ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. ...

Valtioneuvoston päätös siirtää Östersundomin alue Helsingin kaupungille pohjautui tarpeeseen lisätä asuntorakentamista pääkaupunkiseudulla. Hakemusalueen sijainti pääkaupunkiseudun keskeisellä laajentumisalueella on ehdotetun, perinteisen suljetun luonnonsuojelualue-mallin kannalta ongelmallinen. Hakemusalueeseen kohdistuu enenevässä määrin virkistyskäyttöpainetta, joka luonnon suojelemisenkin kannalta on syytä ohjata luonnon ja virkistyskäytön etuja yhteen sovittaen. Ohjauskeinot on luontevinta suunnitella Östersundomin osayleiskaavan laatimisprosessin yhteydessä.

Kiinteistölautakunta katsoo, ettei Östersundomissa tässä vaiheessa ole syytä tehdä sellaisia tiukkoja suojelupäätöksiä, joilla estetään tai vaikeutetaan alueen maankäytön nivomista merellisyyttä ammentavaksi mielekkääksi, viihtyisäksi ja ekotehokkaaksi kokonaisuudeksi, niin asukkaiden, työpaikkojen kuin luonnon kannalta.


Det kan noteras att området som fastighetsnämnden (troligtvis) inte vill skydda i sin helhet redan hör till ett Natura 2000-område. Gränserna för Natura-området är markerad på kartan ovan med en grön linje. Björnsövägen och lättrafikleden längsBjörnsövägen, som Helsingfors nu skall bygga, går alltså igenom Natura-området Kapelviken. Till fastighetsnämndens ovannämnda föredragningslista har bifogats en bilaga med bl.a. kartor. Kartorna (eller flygfotot) ovan och nedan är ur bilagan.

Med Kapellviken förstår man i det aktuella sammanhanget förutom den egentliga Kapellviken ett av fyra områden som ingår i Natura-området FI0100065, Svarta backen - Östersundom fågelvatten. Kallviken står i denna betydelse för området som på miljöministeriets karta nedan markerats med nummer 4.


Google+ Followers