Kapellviken-Karlvik. Den 28 januari 2010


I inlägget "Natura-området Kapellviken. Den 23 januari 2010" berättade jag att Helsingfors fastighetsnämnd på föredragningslistan för sitt möte i tisdags hade ett ärende med rubriken "Lausunto kaupunginhallitukselle luonnonsuojelualueen perustamisesta Östersundomissa". Enligt förslaget till utlåtande i föredragningslistan tar fastighetsnämnden avstånd från grundande av ett naturskyddsområde innanför Natura-området Kapellviken. På mötet antogs förslaget till utlåtandet med rösterna 7-2. Idag skall stadsplaneringsnämnden ta ställningtill ett motsvarande förslag till utlåtande. Jag citerar ur utlåtandet i föredragningslistan:


Esitetty luonnonsuojelualue sisältyy kokonaisuudessaan Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -nimiseen Natura 2000-alueeseen (F10100065) sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan (Kapellviken-Karlvik (LVO0100030) ollen siten jo suojelun piirissä. Esitettyyn suojelualuerajaukseen sisältyy tosin runsaat 500 m2 asemakaavan mukaista Karhusaarentien liikenne/katualuetta, jonka osalta
maanomistaja on antanut kaupungille luvan ennakkohaltuunottoon ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. ...

Luonnonsuojelualueeksi ehdotettu alue kuuluu valmisteilla olevaan Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen osayleiskaavan suunnittelualueeseen, jonka Helsingin puoleiset osat pääosin on asetettu rakennuskieltoon kesään 2013 asti.

Helsingin kaupunginhallitus on jo 24.9.2008 antamassaan lausunnossaan katsonut, että alueen suojelumääräyksiin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia ennen tarkempia selvityksiä ja yleissuunnitelmaa, ja että maankäyttö tulee ratkaista alueen yleiskaavoituksen kautta. ...

Luontoarvot eivät ole uhattuina ilman uusia suojelupäätöksiä, sillä alue kuuluu nykyisin Natura 2000-verkostoon. Natura-alueen ja sen perusteluna olevien seikkojen huomioiminen on arvioitavissa vasta suunnittelun myötä ja siitä seuraavien muutostekijöiden ja -vaikutusten yhteisvaikutuksen selvittyä. Suojelualueiden käytön arvioiminen edellyttää virkistyskäyttöön vaikuttavien tekijöiden tuntemista ja niitä arvioidaan kaavatyön yhteydessä.

Lunastusluvan kohteena olevat alueet liittyvät tiiviisti laajempaan kokonaisuuteen Helsingin, Vantaan ja Sipoon rajavyöhykkeellä. Näiden alueiden lunastaminen luonnonsuojelutarkoituksiin on tämän laajemman alueen kannalta tässä vaiheessa liian varhaista. Kaupunkisuunnittelulautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena tässä vaiheessa uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen osayleiskaavan alueella maankäyttöä ei tule rajoittaa uusilla suojelupäätöksillä ennen kuin kaavan kannalta keskeiset asiat on ratkaistu. Päätökset vaikuttavat oleellisesti 40 000-50 000 alueelle tulevan asukkaan päivittäiseen elämään.


Enligt förslaget till utlåtande är naturvärdena vid Kapellviken inte hotade, fastän man på stadsplaneringskontoret har planer på att exploatera området för bostadsbebyggelse.Den 2 februari skall milönämnden i helsingfors för sin del ta ställning till ett förslag till utåtande. (Se föredragningslistan.)


Helsingin Sanomat gar idag publicerat en insändarartikel av fågelexperten Seppo Vuolanto. Jag återger här valda delar:


Olen ihmeissäni seurannut keskustelua Östersundomin Natura-alueen keskeisen lintuveden rakentamissuunnitelmista. Natura-verkosto on tarpeen Euroopan unionin luonnonperinnön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Rakentamisen edellytyksenä on alueen kaavoittaminen.

Kaavoittamisen eräänä perustavoitteena on rakentamisen sopeuttaminen ympäristöönsä niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tämä tavoite on otettu huomioon. ...

Helsingin päättäjien pitää noudattaa maakuntakaavaa. Rakentamissuunnitelman toteuttaminen on mahdollista vain, jos kaavoituksen perusperiaatteita poljetaan. Helsingin kaavoittajat pitäisi istuttaa opiskelemaan alan lainsäädäntöä.

Toisin kuin tähänastiset edeltäjänsä Suomessa ympäristöministeri lupaa, että rakentamista rajoittavaa, kaikkia EU:n jäsenmaita velvoittavaa Natura-säännöstöä on mahdollista kiertää. EU:n lainsäädäntö ei salli Natura-verkoston heikentämistä, jos rakentamissuunnitelmille on olemassa vaihtoehtoja.


Google+ Followers