293 kvadratmeter. Den 11 juni 2008


I onsdagens Hufvudstadsblad publicerades en kunggörelse om att finansministeriet den 25 juni 2008 med stöd av 11 § 2 mom. i kommunindelningslagen och 5 § i språklagen fattat beslut om ändring av kommunindelningen mellan städerna Vanda och Helsingfors från och med 1.1.2009. Denna gång gäller ändringeni kommunindelnimngen endast ett 293 kvadratmeter stort område, som gränsar till det område i Sibbo som enligt statsrådets beslut skall anslutas till Helsingfors den 1 januari. (Se "Nytt förslag till ändring i kommunindelningen. Den 15 maj 2008".) Jag har inte hittat några motiveringar till finansministeriets beslut på ministeriets webbplats men 11 § i kommunindelningslagen lyder enligt följande:

Statsrådet beslutar om ändring i kommunindelningen eller om förkastande av en framställning eller ett initiativ som gäller detta.

Ministeriet kan dock besluta om en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 5 §, om inte fullmäktige i någon berörd kommun har motsatt sig ändringen, eller förkasta en framställning eller ett initiativ som gäller en sådan ändring, om fullmäktige i någon berörd kommun har motsatt sig ändringen.

Enligt 5 §, som gäller "särskilda förutsättningar vid minskning och utvidgning av kommunens område", kan en ändring i kommunindelningen som innebär att en kommuns område minskas eller utvidgas, men inte att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, kan verkställas, om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen, eller om ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, räknat enligt landarealen. Åtminstone enligt Pekka Myllyniemis Sibboutredning bör där till även de allmänna villkoren, som definieras i 3 § uppfyllas.

Det är vanligt att kommundelssammanslagningar berör en enda fastighet, men beslutet att överföra den 293 kvadratmeter stora fastigheten Bygdebo II (92-410-6-54) från Vanda stad till Helsingfors stad är inget vanligt beslut. En intressant fråga är om Sibbo här är en berörd kommun i lagens mening. Kommunfullmäktige i Sibbo har i alla fall tagit ställning till förslaget och bestämt att man inte har någonting att anmärka. Eftersom den aktuella ändringen i kommunindelningen förväntas äga rum samtidigt med inkorporeringen av sydvästra Sibbo, kan gränsjusteringen ses som en del av en större förändring i kommunindelningen, som kommunfullmäktige i Sibbo motsatt sig. Finns här rentav ett kryphål i lagen, genom vilket villkoren i 5 § i princip kunde kringås?

För två år sedan försökte Helsingfors med Hannes Manninens stöd utpressa Sibbo att frivilligt avstå från ett cirka 3000 hektar eller 30 000 000 kvadratmeter stort område. (Se "Utpressning, hot och bluffande. Den 23 juni 2007".) Om utpressningsförsöket hade lyckats, kunde inrikesministeriet ha tagit beslutet om en inkorporering av sydvästra Sibbo på samma sätt som finansministeriet nu beslöt att ansluta knappt 300 kvadratmeter av Vanda till Helsingfors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar