Metro och bergsbestigning. Den 9 juli 2008


I måndagens blogginlägg "HFD:s beslut om landskapsplanen. Den 7 juli 2008" skrev jag om HFD:s beslut att förkasta besvären mot landskapsplanen för Nylands förbund. Nylands miljöskyddsdistrikt, som hör till Suomen luonnonsuojeluliitto, hade besvärat sig över miljöministeriets beslut att fastställa landskapsplanen. Nylands miljöskyddsdistrikt hävdade att landskapsplanen inte fyller markanvändnings- och byggnadslagens (MRL) krav på att "en plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar". Miljöskyddsdistriktet var av denna åsikt ännu i sin motförklaring från den 18 maj 2007. Jag citerar:

Sekä ympäristöministeriö lausunnossaan että Uudenmaan liitto selityksessään nostavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, tai pikemminkin joitain niiden osia ohi maankäyttö- ja rakennuslain, vaikka VAT:n suhde MRL:ään on alisteinen, ts. valtakunnallisia alueittenkäyyttötavoitteita ei voi soveltaa, tulkita tai käyttää tavalla, joka on ristiriidassa MRL:n kanssa. Västerkullan taajamavarauksen tai ohjeellisen metrolinjauksen perusteeksi ei ole esitetty MRL 9 §:n mukaisia tutkimuksia tai selvityksiä, joten ne on lähtökohtaisesti osoitettu kaavakartalle MRL:n vastaisesti. Ns. HESPO-selvitys (Helsinki-Porvoo –aluerakenneselvitys) arvioi neljän toisistaan poikkeavan, erittäin karkean aluerakennemallin todennäköisiä vaikutuksia. Västerkullan taajamavarausta, metrolinjauksen sijaintia (tarkemmalla kuin ”Helsingistä Lounais-Sipooseen” –tasolla), tai taajamavarauksen ja metrolinjauksen luontovaikutuksia ja toteuttamisedellytyksiä (karkeaa hinta-arviota lukuun ottamatta) selvitys ei käsittele, joten sitä ei voi pitää MRL 9 §:n mukaisena riittävänä selvityksenä näiden asioiden suhteen.

Liksom jag tidigare noterat ger HFD i sitt avgörande från den 15 augusti 2007 följande svar mot påståendet i besväret:

Varaus on ohjeellinen, joten sen tarkempaan sijaintiin tai toteutukseen liittyy epävarmuutta. Varauksen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua. Varauksen jatkosuunnittelua koskevan määräyksen mukaan radan suunnittelussa on otettava muun muassa huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu sekä kulttuuriympäristö.

Jag antar att HFD menar att kravet på tillräckliga utredningar och undersökningar i 9 § i markanvändnings- och byggnadslagen gäller planering på kommunalnivå, men lite lustigt är det då att HFD försvarar reserveringen för metroförbindelse till Östersundom med att metroalternativet har utretts i samband med HesPo-utredningen.

Man kan vända på steken. Helsingfors har hävdat att allt är klart för en metroförbindelse till Östersundom, fastän Vanda inte tagit med metroförbindelsen i sin generalplan. Men om reserveringen för metroförbindelsen i landskapsplanen endast är "riktgivande" och ännu kräver planering där hänsyn tas till bl.a. regional rekreationsbehov, naturskydd och kulturmiljö är ingenting klart. På kartan ovan har jag ritat in den "riktgivande" reserveringen för metroförbindelsen på generalplanen för Vanda, som godkändes i slutet av förra året. Väster om Ring III går metroförbindelsen så gott som i sin helhet genom ett område för närrekreation (VL) samt genom Westerkulla gård. (Detta område har i landskapsplanen dock betecknats som område med tätortsfunktion, vilket även kritiseras i besvär mot landskapsplanen.) Öster om Ring III går metroförbindelsen i sin helhet genom ett område som även i landskapsplanen är betecknat som regionalt betydelsefullt grönområde. I generalplanen är området indelat i fyra delar: frilufts- och ströområde (VR), jordgruksområde (MT), naturskyddsområde (SL) och område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald (luo). Jordbruksområdet med omgivande skog ingår i sin helhet i ett område som är värdefullt med tanke på landkapet (streckat område). Området väster om Ring III har samma beteckning.

Metroförbindelsen går turvis genom gammalt havsbotten och kuperad terräng med kärr och höga branter. Frilufts- och ströområdet består av berg där det aktivt utövas bergsbestigning. I sin Sibboutredning förutsätter Pekka Myllyniemi att det i det ovanbeskrivna området byggs ett par metrostationer för 20 000 invånare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar