Genvägar. Den 10 juli 2008


Den 8 november 2006, medan Pekka Myllyniemi gjorde sin Sibboutredning, fastställde miljöministeriet landskapsplanen för Nylands förbund. I landskapsplanen finns en "riktgivande" reservering för en metroförbindelse från Mellungsbacka till Östersundom. Denna metroförbindelse har en central roll i Myllyniemis motiveringar för en ändring i kommunindelningen. Fastän Myllyniemi är medlem i styrelsen för Nylands förbund, omnämner han inte landskapsplanen i sin utredning. Det enda som Myllyniemi säger om landskapsplanen är mycket allmänt, om än principiellt väsentligt. Jag cietar ur avsnitt 2.2.1 "Regionplanering" i Myllyniemis rapport:

Markanvändnings- och bygglagen 1999 förändrade planläggningspraxisen i grunden. Ett helt nytt element i planeringssystemet blev ”De riksomfattande målen för områdesanvändningen”, som statsrådet beslutar om. Uppgifter som hör till landskapets planeringsarbete är förutom landskapsplanen landskapsöversikten som anger principerna för landskapets utveckling och landskapsprogrammet som koncentrerar sig på genomförandet av projekt. I stället för regionplanen kom landskapsplanen, vars innehåll är mera allmänt än regionplanens. Landskapsplanens betydelse framhävs emellertid av att den liksom regionplanen tidigare skall föras till behörigt ministerium för fastställelse. Landskapsplanen förmedlar markanvändningsintressena på riksnivå och landskapsnivå till planläggningen på kommunnivå. Till de riksomfattande målen för områdesanvändningen som miljöministeriet definierade 2000 hör bl.a. Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad 17 fungerande regionstruktur och enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön samt specialfrågor i Helsingforsregionen.

Även när det gäller planläggningen intar Helsingforsregionen en särställning och det syns också i de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Utnyttjandet av de möjligheter som spårtrafiken erbjuder och en utvidgning av dem samt förbättrad effektivitet innebär utmaningar för planeringen. Samhällsstrukturens splittring är fortfarande ett orosmoment. I Nyland har alla planer som den gällande lagstiftningen förutsatt vid respektive tidpunkt utarbetats separat av Nylands förbund och Östra Nylands förbund. Ingen bär något övergripande ansvar som skulle omfatta hela Nyland.

Här nämner Myllyniemi Helsingforsregionens "särställning" i de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Denna "särställning" lyfter HFD fram i sitt Sibbobeslut, men i Myllynimis rapport har omnämnandet av "särställningen" och de riksomfattande målen ingen väsentlig roll i motiveringarna för en inkorporering. De riksomfattandet målen för områdesanvändningen omnämns inte heller i inrikesministeriets motiveringar till statsrådets gränsbeslut.

Att planläggningspraxisen i grunden ändrats torde Naturskyddsförbundet skriva under. Nylands miljöskyddsdistrikt publicerade den 19 december 2006 ett pressmeddelande med rubriken "Uudenmaan maakuntakaava ei kelpaa luonnonsuojelijoille". Jag citerar ur meddelandet:

Uudenmaan maakuntakaavasta on poistettu suojelualueita ja kavennettu virkistysalueita. Samalla on lisätty taajamia ja liikenneyhteyksiä. Suurin osa tästä on tehty ilman maankäyttö- ja rakennuslain vaatimia riittäviä selvityksiä. Näistä syistä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on hakenut joulukuussa korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta maakuntakaavaan, jonka ympäristöministeriö vahvisti marraskuussa.

“Uudenmaan maakuntakaava kuvaa yleisemminkin nykyistä tapaa kiirehtiä suunnittelua ja kokeilla päätöksissä erilaisia oikoteitä”, kertoo metsätalousinsinööri Jyri Mikkola Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä. ”Toinen ajankohtainen esimerkki on rajansiirtohanke Helsingin ja Sipoon välillä. Helsinki on perustellut hanketta mahdollisuudella saada nopesti asuntoja vähintään 50 000 ihmiselle. Kuitenkaan ei ole selvitetty soveltuuko alue rakentamiseen edes maaperältään ja luontoarvoiltaan.”

Bilden ovan är från Gubbacka i Västersundom, där det går en riktgivande reservering för metroförbindelse till Sibbo. Se "Metro och bergsbestigning. Den 9 juli 2008".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar