Lokaltidningen Helsingin Sanomat. Den 4 juli 2008


Att Helsingin Sanomat hade en central roll i fallet Sibbo är en självklarhet. Utan tidningens stöd hade det knappast tagits något initiativ till ändring i kommunindelningen. Helsingin Sanomats dominerande roll är problematisk i många sammanhang, men speciellt i en lokal fråga som tvisten mellan Helsingfors och Sibbo. Helsingin Sanomat har inte förhållit helt okritiskt till Helsingfors kontroversiella agerande i fallet Sibbo, men behovet av en gränsjustering har tidningen inte ifrågasatt. Helsingin Sanomat är landets största dagstidning och i hög grad en rikstidning. Samtidigt har Helsingin Sanomat i konkurrensen med gratistidningar så som Helsingin Uutiset satsat stort på lokal bevakning. De lokala nyheterna publiceras på avdelningen "Kaupunki", som inkluderar hela Helsingforregionen med Tusby och Träskända i norr, Kyrkslätt i väster och Sibbo i öster. Där t.ex. Borgåbladet behanlar Sibbo och Borgå jämbördigt intar Helsingin Sanomat dock så gott som alltid ett inklusivt Helsingforsperspektiv i politiska frågor. Även då det gäller meningsskiljaktligheter mellan de fyra städerna i huvudstadsregionen (SAD-området) tenderar Helsingin Sanomat att ställa sig bakom Helsingfors linje. Det är därför inte så konstigt att rikspolitiker med Matti Vanhanen i spetsen har en ensidig, för att inte säga skäv, bild av situationen i Helsingforsregionen. Det anmärkningsvärda är hur okritiskt Helsingin Sanomat har förhållit sig till den vinklade och ibland helt felaktiga information som Helsingfors nämnder och kontor kommit med.

När det gäller uppfattningen om det påstådda problemet i samhällstrukturen var slaget om Sibbo kanske förlorat redan då Helsingfors för två år sedan gjorde sin framställning till ändring i kommunindelningen. Helsingfors hade flera år lobbat för en utvidgning av staden österut, fastän det inte var många Helsingforspolitiker som på allvar trodde på möjligheterna till en ändring i kommunindelningen. Bl.a. i samband med utredningen om strukturmodellerna för Helsingforsregionen – Borgå (HesPo), som var aktuell år 2004. Helsingfors önskan att expandera österut väckte redan 2004 oro hos naturskyddsföreringarn. Tidningen Finlands natur publicerade i sitt första nummer 2004 en artikel med rubriken "Förändringens mörka moln över Sibbo storskog och Östersundom". Här kritiseras Helsingfors strävanden, men även Helsingin sanomat får ta del av kritiken. Jag citerar ur artikeln som är skriven (på finska) av Keijo Savola:

Under de senaste åren har speciellt Helsingfors stad velat styra huvudstadsregionens tillväxt österut. I praktiken vill man styra en omfattande byggnadsverksamhet just till Östersundom och Sibbo storskog, där Helsingfors är en betydande markägare. Det har också föreslagits att Sibbo kommuns sydvästra del skulle säljas till Helsingfors för att sätta fart på de eftertraktade ändringarna i markanvändningen.

Framförallt i Helsingfors har mycket litet uppmärksamhet getts det faktum att ett betydande byggande medvetet planeras på ett område där det inte är lämpligt. Samma lätt tendensiösa grepp ser man i de ställningstaganden för byggandet som landets största dagstidning nästan varje vecka förmedlar. Källan till dessa är nästan alltid någon av de många nämnderna i Helsingfors, som åtminstone inte ännu har befogenhet att besluta om markanvändningen i grannkommunerna. Överraskande sällan behandlar dessa tidningsartiklar Sibbos eller Vandas synpunkter på områdenas utveckling eller natur- och rekreationsvärden.

Det problematiska i Helsingfors strävan till tillväxt österut är att den drabbar ett område som har riksomfattande betydelse för natur- och landskapsskydd och för rekreationsbruk. Sibbo storskog är huvudstadsregionens nästviktigaste större sammanhängande skogsområde (skogskontinent). Det är inte utan orsak Sibbo storskog fått smeknamnet “Östra Noux”. Dessutom utgör skogsområdena mellan Sibbo storskog och Svarta backen-Östersundom viktiga ekologiska korridorer. Särskilt värdefulla är också områdets sammanhängande åker- och skogslandskap, som är representativa i huvudstadsregionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar