Spårvägsvisioner. Den 2 juli 2008


I högsta förvaltningsdomstolens Sibbobeslut kan man i kapitel 4, "Högsta förvaltningsdomstolens avgörande", 4.3.2.2.4. "Bedömning av de juridiska förutsättningarna" kan man läsa följande:

Utredningen i ärendet visar att den markpolitik som Sibbo kommun har bedrivit inte har möjliggjort en naturlig utveckling av Helsingforsregionen österut. Samhällsstrukturen i Helsingforsregionen har inte utvecklats på ett harmoniskt sätt.

Jag frågar mig vilken "utredning" man här syftar på. Vad är en "naturlig utveckling av Helsingforsregionen österut"? Vad är en "harmonisk" utveckling? Har Helsingforsregionen utvecklats "naturligt" och "harmoniskt" i andra väderstreck? Det är just vad utredningarna visar att inte är fallet. Jag har i flera blogginlägg (t.ex. "Balans. Den 27 november 2006" och "Perspektiv. Den 2 december 2006") visat att den påtalade obalansen är en synvilla, som beror på att kartan är vänd med norr uppåt medan kustlijen går i riktning nordost-sydväst. Man kan fråga sig varför det inte är ett "problem i samhällstrukturen" att "samhällsstrukturen i Helsingforsregionen" inte utvecklats på Porkala udde eller i norra Esbo. En motivering till att Helsingfors borde expandera just till Östersundom är att Österleden går genom Borgå. Det är dock ingen självklarhet att trafiken österut går genom Östersundom. Järvägstrafiken till Sankt Petersburg och Ryssland går via Lahtis. Gamla Borgåvägen går genom Nickby, liksom den nedlagda järnvägsförbindelsen till Borgå.

Helsingfors regionen har hittills vuxit främst längs stambanan, och det är som sig bör. I intervjun med Ari Mattila i senaste nummer av Sipoon Sanomat (se "Staten bär ansvaret. Den 30 juni 2008") noteras även detta:

Helsinki on aikaisemmin levinnyt radanvarsia myöten Espooseen ja Vantaalla.
Koska Sipoon rautatieyhteys ei ole ollut käytössä, Sipoota on ollut vaikea velvottaa samanlaiseen kasvuun, Mattila miettii.

I sitt beslut hänvisar HFD till de riksomfattande målen för områdesanvändningen, "Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista" från 2000, men här säges ingenting om att samhällsstrukturen eller metroförbindelserna bör utvidgas till Sibbo. Ännu år 2000 såg SAD:s visioner helt annorlunda ut, åtminstone enligt "YTV 2050 - Raideliikenteen pitkän tähtäyksen visiot Helsingin seudulla" (rvisio4 b2002 7). (Se bilden ovan.) Metrolinjen från Mellungsbacka har här förlängts norrut, medan spårvägsförbindelsen österut till Borgå går via Kervo och Nickby. Detta alternativ till järvägsförbindelse österut har den senaste tiden fått ny aktualitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar