HFD:s beslut om landskapsplanen. Den 7 juli 2008


Den 15 augusti i fjol tog högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som gav vissa tecken inför HFD:s avörande i fallet Sibbo. Avgörandet, som kom strax efter att besvären mot statsrådets Sibbobeslut lämnats in, gällde besvären mot landskapsplanen för Nylands förbund, som miljöministeriet hade fastställt den 8 november 2006. Enligt HFD:s beslut förkastades alla besvär. Avgörandet, som Pekka Hallberg deltog i, visade en beredskap att ta lätt på lagen i allmänhet och speciellt när det gällde planerna på att bygga ut Helsingfors samhällsstruktur österut.

Så väl ägare till Westerkulla gård (Ulf William Thurings rättsinnehavare) som Luonto-Liitto och Suomen luonnonsuojeluliitto hade redan i februari 2005 besvärat sig till miljöministeriet över metroplanerna i lanskapsplanen för Nylands förbund. Thurings rättsinnehavare och Naturskyddsförbundet förde ärendet vidare till HFD. I landskapsplanen har reserverats metroförbindelse från Mellungsbacka till så väl Håkansböle som Östersundom, fastän de två metroalternativen utesluter varandra. Naturskyddsförbundets besvär gällde speciellt metroalternativet till Östersundom, medan Thurings rättsinnehavare hade besvärat sig över metroförbindelsen genom Westerkulla gård i allmänhet. I sitt beslut noterar HFD sålunda även metroförbindelsen till Håkansböle (Hakunila):

Maakuntakaavassa on osoitettu raideyhteys metrorataa varten Helsingin Mellunmäen ja Vantaan Hakunilan välille. Maakuntakaavassa on perus-teltua valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti varautua raideliikenneratkaisun edellyttämään yhdyskuntarakenteen eheyttämi-seen ja taajaman laajenemiseen Vantaan kaakkoisosassa. Tämä yhteys on jo voimassa olevassa taajamaseutukaavassa.

I sitt besvär hade Naturskyddsförbundet hävdat att metroförbindelsen till Östersundom (Sibbogränsen) inte utretts på det sätt som markanvändnings- och byggnadslagen förutsätter. I sitt avgörande ställer sig HFD bakom Nylands förbunds motförklaring, enligt vilken metroförbindelsen utretts i samband med HesPo-utredningen! Här hänvisar man även till de riksomfattande målen för områdesanvändningen, fastän det här inte talas om metroförbindelser i någon bestämd riktning. Jag citerar:

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevien yleistavoitteiden mukaan yhdyskuntarakenteessa varaudutaan raideliikenteen laajentumiseen. Maakuntakaavan sisältövaatimuksia koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n 1 momentin mukaan kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellinen linjaus metron kaakkoiselle haaralle Helsingin Mellunmäestä Vantaan Hakunilaan Westerkullan kartanon alueen kautta Sipoon rajalle. Helsingin itäosaan ja Keravaan liittyvän Sipoon ja Porvoon välisen alueen aluerakenteen kehitystä pitkällä aikavälillä on selvitetty alueen maakunnan liittojen, kuntien, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan sekä asianomaisten valtion viranomaisten yhteistyössä tekemässä selvitystyössä. Mahdollisen metroradan jatkamisen edellytyksiä Itä-Uudenmaan liiton alueelle eteläiseen Sipooseen ja sen vaikutuksia on myös tutkittu tässä selvitystyössä. Aluerakenteen kehityksen toteutumisen yhtenä vaihtoehtona selvityksen mukaan on ratkaisu, jossa metrorataa jatketaan Itä-Uudenmaan liiton puolelle Sipooseen. Tämän vuoksi maakuntakaavan on tältä osin katsottava täyttävän maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituk-sen yhteensopivuuden vaatimuksen.


Mina kunskaper i finska är allt för bristfälliga för att jag skall kunna ta ställning till vad "ohjeellinen linjaus metron kaakkoiselle haaralle Helsingin Mellunmäestä Vantaan Hakunilaan Westerkullan kartanon alueen kautta Sipoon rajalle" står för, men med förgrening torde man här syfta på förgreningen av metrolijen från Östra Centrum till Mellungsbacka i förhållande till förgreningen till Nordsjö. Någon förgrening av Mellungsbackaförgreningen är tekniskt sett inte möjlig, utan en metroförbindelse från Mellungsbacka till Östersundom utesluter en förbindelse från Mellungsbacka till Håkansböle.

Om HFD inte hade godkänt landskaplanen för metroförbindelsernas del, hade det varit svårt att senare godkänna statrådets Sibbobeslut, som förutsätter en förlängning av metron till Östersundom. Av HFD:s beslut framgår dock att allting inte ännu är klart för en metroförbindelse genom Westerkulla och Västersundom:

Mikäli Itä-Uudenmaan liiton alueella aluerakenteen kehittämisessä ja alueiden käytön suunnittelussa päädytään liikenneratkaisuun, joka edellyttää metroyhteyttä eteläiseen Sipooseen Uudenmaan liiton alueelta, Uudenmaan maakuntakaavaan tehty varaus mahdollistaa sen toteuttamisen Uudenmaan liiton alueella ja tämä voidaan ottaa huomioon taajamatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Varaukseen ei liity maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 1 momentin mukaista rakentamisrajoitusta. Varaus on ohjeellinen, joten sen tarkempaan sijaintiin tai toteutukseen liittyy epävarmuutta. Varauksen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua. Varauksen jatkosuunnittelua koskevan määräyksen mukaan radan suunnittelussa on otettava muun muassa huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu sekä kulttuuriympäristö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar