Gränsen för röstningsområdet 54G. Den 7 april 2010


Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Sammanslagningsplanerna för Helsingfors och Vanda avancerar". Det enda nya i nyheten är att stadsstyrelsen i Helsingfors igår fick en redogörelse över det senaste kring sammanslagningsfrågan. Hufvudstadsbladet har även idag med anledelse av redogörelsen publicerat en notis med rubriken "Vandafusion klarnar nästa år". Tidtabellen är i sig ingen nyhet. Tidtabellen (ovan) har en längre tid funnits på webbplatsen för Vanda stad. Intressant är det dock att Hbl nämner att Helsingfors sannolikt höjer skattesatsen, vilket betyder att de två städerna kommer att ha skattesatser som ligger nära varandra. Poängen torde här vara att viljan till en samgång minskar i Vanda då helsingfors höjer skattesatsen. Vad som inte nämns är att Helsingfors ytterligare måste höja sklattesatsen den dag staten börjar beskatta Helsingfors Energi på samma grund som andra företag.


Frågan om det blir en fusion har stor betydelse för planeringen av Östersundom. Här handlar det inte bara om Helsingfors behöver tomtmark i östersundom för att kunna växa eller bygga villaområden. Utan en sammanslagning är en metrolinje med station i Västersundom en helt omöjlig tanke. Dess värre borde man redan denna vår bestämma sig för spårvägsalternativet för Östersundom.Redogörelsen över utredningen om sammanslagningen var inte en fråga för föredragningslistan. Däremot fanns det på föredragningslistan för stadsstyrelsemötet ett ärende med förslag om ändringar i indelningen i röstningsområden. För Östersundum eller det område av Sibbo som inkorporerades av Helsingfors beslöt Helsingfors stadsfullmäktige redan den 9 april 2008 och stadsstyrelsen den 25 mars 2008 att grunda ett röstningsområde med beteckningen 55A. Samtidigt beslöts det att den s.k. Västerkullakilen ansluts till röstningsområdet 54G i Nordsjö. Kanske är det för att inte behöva ändra på det senare beslutet som gränsen för röstningsområdet 54G följer Österledens gamla dragning där den nya gränsen mellan Helsingfors och Vanda går enligt inrikesministeriets tolkning av statrådets Sibbobeslut.Under ett drygt år har gränsen mellan Helsingfors och Vanda ritats ut så att gränsen följer Västerledens nya sträckning och ytterligare 10 hektar inkorporerats av Helsingfors. Nu har Helsingfors stad igen plockat fram en karta där kommungränsen följer Österledens gamla sträckning. Kartan är dessutom daterad 2010. Det är inte bara gränserna för röstområdet som följer gränsen för Österledens gamla streckning, utan samma gränslinje gäller för kartbottnet.


I sitt besvär över statsrådets beslut hävdade Sibbo kommun att beslutet var oklart, eftersom gränserna inte definierats exakt. HFD ansåg i sitt avgörande att beslutet inte var oklart, men inte ens stadsmätningsavdelningen i Helsingfors tycks veta var gränsen egentligen går.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar