Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella. Den 21 april 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en nyhet med rubriken "Helsinki ja Vantaa Sipoonkorven kansallispuiston kannalla".

I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Motorväg gräns för Storskogen". Artikeln baserar sig på beredningen av Helsingfors stads utlåtande över Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog. Helsingfors föreslår att nationalparken begränsas till ett område långt i norr, men speciellt vill staden ha fria händer att planera området söder om motorvägen. Hbl noterar bl.a. följande:


Helsingfors förhåller sig kritiskt till de Naturaområden som finns söder om motorvägen eftersom de begränsar stadens möjligheter att exploatera marken för bland annat boende. Breda korridorer som förbinder Naturaområdena med Storskogen uppfattas som hot mot stadens utvecklingsplaner.Frågan om de ekologiska korridorerna är intressant. Helsingfors har beställt flera utredningar som borde vara färdiga, men som staden inte vill publicera. En utredning som borde vara färdig är en utredning om "stadsekologi", som staden bestält av Tampereen teknillinen yliopisto. En utredning som bevisligen är färdig, men som Helsingfors överhuvudtaget inte gett publicitet har titeln "Ekologiset käytävät helsingin liitosalueella".Helsingfors stad har beställt utredningen om de ekologiska korridorerna av Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. Dess värre har bolaget gjort ett professionellt arbetet, som inte alls torde motsvara det beställaren önskat. I utredningen kan man bl.a. läsa följande:Toimivan käytävän minimileveyteen vaikuttavat alueen kasvillisuuden tai maastonmuotojen antama suojaisuus sekä ihmistoimintojen läheisyys. Sopiva käytävän leveys haja-asutusalueella vaihtelee 1000 metrin ja 400 metrin välillä. Käytävään voi sisältää erityyppisiä ja eri kehitysvaiheissa olevia metsäalueita sekä pieniä peltoalueita ja niittyjä. Kaupunkialueilla käytävät ovat kapeampia, mutta alle 200-300 metrin levyisiä ne eivät voi olla pitkillä matkoilla toiminnallisuuden häiriintymättä (Väre 2002). Käytävät olisi hyvä suunnitella niin leveiksi kuin mahdollista, jotta ihmistoiminta häiritsisi niiden toimintaa mahdollisimman vähän.

Käytäviä suunniteltaessa on tärkeää muistaa, että ne eivät korvaa muita luontoalueita vaan käytävien toiminnan kannalta oleellista on, että ns. luonnon ydinalueet, joita käytävät yhdistävät, säilyvät riittävän suurina (käytännössä säilyttävät nykyisen kokonsa). Jos käytävien varjolla pienennetään nykyisiä luonnon ydinalueita, voi niiden vaikutus luonnon monimuotoisuudelle olla jopa negatiivinen.


Kartan nedan är ur den ovannämnda utredningen.
Fastighetsnämnden i Helsingfors antog på sitt möte igår "föredragandens ändrade utlåtande" med rösterna 5 mot fyra. Hur det ändrade utlåtandet ser ut har jag ingen information om.Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Ja till nationalpark norr om motorvägen". Tilsammans med notisen har man publicerat en karta där föreslagna ekologiska korridorer betecknats som "ekologiska områden"och Natura 2000-områden söder om motorvägen som "nationalpark".Yle skriver bl.a. följande:


Helsingfors miljönämnd beslöt igår att man är för grundandet av en nationalpark i Sibbo storskog, så länge den södra gränsen dras vid Borgå motorväg, så att området inte sträcker sig till Östersundom.

Helsingfors motsätter sig dock en korridor från Naturaområdet vid kusten, söder om motorvägen fram till Storskogen.

Även miljönämnden i Helsingfors antog alltså igår ett utlåtande. Enligt förslaget till utlåtandet är Forsstyrelsens alternativ 3 (VE3) det bästa alternarivet. (Se "Paras vaihtoehto. Den 12 april 2010".) Alternativet VE3 sträcker sig uttryckligen till Natura-2000 områdena söder om motorvägen. Helsingin Sanomat säger för sin del att "Helsingin ympäristölautakunta kuitenkin katsoo, että pitkällä aikavälillä puistoa pitäisi laajentaa nykyisille kaupunkien omistamille maille niin, että suojelualue ulottuu merelle asti."


Nedan sammanfattningen av miljönämndens beslut:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar