Två delar. Den 16 april 2010


I gårdagens blogginlägg "Förslag till Vandas utlåtande. Den 15 april 2010" noterade jag att stadsplaneringsnämnden och miljönämnden i Vanda föreslås ge identiska utlåtanden om Forststyrelsens utredning om Sibbo storskog. I Helsingfors ger de tillfrågade nämnderna sina egna utlåtanden. Fast förvaltningscentralen har kommit med vissa önskemål speciellt för fastighetsnämndens del.


Följaktligen heter det i förslaget till fastighetsnämndens utlåtande bl.a. enligt följande:


Lautakunta katsoo, että kansallispuisto olisi ensi vaiheessa muodostettava kansallispuisto-osassa olevista valtion ja Helsingin omistamista maista. Helsinki voisi tällöin vaihtaa kansallispuisto-osan maansa valtion virkistys- ja retkeilyosassa oleviin maihin, ensisijaisesti Helsingin ja Sipoon alueella.


I förslaget till fastighetsnämndens utlåtande delas Sibbo storskog in i två delar: en norra del som utgör nationalpark och en södra del för rekreationsbruk. Enligt förslaget till utlåtande reserverar sig fastighetsnämnden speciellt mot förslaget på breda ekologiska korridorer:


Metsähallitus on selvityksessään ehdottanut hyvinkin laajoja 0,5 - 1,5 km leveitä rakentamattomina säilytettäviä ekologisia käytäviä yhdistämään rannikon Natura-alueita Sipoonkorpeen. Selvityksestä ei ilmene näiden alueiden luonnonsuojelullinen status, aluevarausesityksen laajuutta ei ole perusteltu eikä selvityksessä ole esitetty miten eläimistö voisi turvallisesti ja luontevasti liikkuu aluetta halkovan Porvoon moottoritien ja Uuden Porvoontien yli tai ali.

Lautakunta pitää eläinten ja ihmisten turvallisia luontokulkuyhteyksiä rannoilta Sipoonkorpeen tärkeinä, katsoen että niiden sijainti ja laajuus tulee selvittää ja varata Östersundomin yleiskaavaprosessissa tavalla, joka ei vaaranna pientalovaltaisen, tehokkaaseen raideliikenteeseen tukeutuvan ekotehokkaan kaupunginosan toteuttamistavoitetta.


Kartan ovan finns som bilaga till förederagningslistan.Här har man som kartbotten använt sig av kartan över aletrnativ 1 (VE1) i Forsstyrelsens utredning. Beteckningen "VE1" har man dock (den 4 april) täckt över med en liten vit ruta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar