Lotteri. Den 25 april 2010


Helsingfors stadsstyrelse skal på sitt möte i morgon behandla förslaget att grunda en ny koloniträdgård med stugor i invid Österleden i Mellungsbacka. Jag har tidigare kommenterat frågan då ärendet var uppe i stadsplaneringsnämnden. (Se Östersundomin raidekäytävävaraukset. Den 16 mars 2010".) I föredragningslistan noteras det att "Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon Östersundomin raidekäytävävaraukset." I verkligheten finns det inga officiella reservationer för spårvägar genom området och Helsingfors vägrar fortfarande att publicerautredningarna om spårvägsalternativ för Östersundom. En förlängning av Joker 1 ("Raide-Jokeri") från Östra centrum längs Österleden är dock vara den mest sannolika spårvägslösningen för Östersundom. En annan fråga är om Joker 1 någonsin kommer att gå på räls.

I föredragningslistan noteras det att "Helsingin yleiskaava 2002:ssa ehdotettu alue on merkitt virkistysalueeksi, joka on maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta." Genom området går en friluftsled och vintertid skidspår. Landskapet är lantligt vackert. (Se "'Sibbo' börjar i Helsingfors. Den 24 augusti 2006".) Trädgårdslotter, som det finns av förut, skulle kanske vara förenliga med områdets reversering för friluftsbruk och landskapsåker, men i ett skilt tillagt stycke i föredragningslistan kan man läsa följande:


Alueelle saadaan sijoitettua enemmän mökkitontteja, mikäli Itäväylän reunaan saadaan tehokas melusuojaus. Mellunmäen alueella olisi myös mahdollista tutkia uudenlaista kaupunkimaista siirtolapuutarhamökkityyppiä, jossa mökit olisivat toisiinsa kytkettyjä.


I Helsingfors finns det på många håll stora koloniträdgårdar invid metrolinjer och järnvägar. Jag har en viss förståelse för att man vill bevara koloniträdgårdarna, men då skall man inte med anledning av påstådd brist på tomtmark kräva att få inkorporera och exploatera grannkommunernas kulturlandskap. Att ta ifrån människor deras kolonilotter och stugor är en sak som man bör undvika. En helt annan sak är det att skapa nya lotter som lottas ut till ett fåtal lyckligt lottade. Det finns en stor efterfrågan på kolonilotter i Helsingfor, men bara en liten bråkdel av alla intresserade kan få en lott. År 2008 lottade Helsingfors ut 15 nya lotter. Hela 2 300 personer visade intresse för dessa.


Det är främst SDP som driver på grundandet av nya koloniträdgårdar i Helsingfors, men utan stöd från andra partier skulle det inte grundas nya koloniträdgårdar. Speciellt ironiskt är det att Helsingfors föreslås inleda utvidgningen av samhällsstrukturen österut med en ny typ av urbana kolonistugor. Det torde bli mera av den varan i Östersundom. Oberoende av var nya koloniträdgårdar byggs får Sibbo indirekt bekosta lotterivinsterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar