Förslag till Vandas utlåtande. Den 15 april 2010

Vanda stad har av miljöministeriet beviljats tidsfrist till slutet av april att ge stadens utlåtande om Fortsstyrelsens utredning om Sibbo storskog. Stadplaneringsnämnden skall till Vands statsstyrelse ge sitt förslag till utlåtande på nämndens möte den 19 april, medan miljönämnden ger sitt utlåtande den 21 april. Stadsplaneringschefens och miljöchefens respektive förslag till utlåtande finns i föredragningslistorna (stadspaplaneringsnämndens och miljönämndens) för nämndernas möten. Det intressantaste med förslagen till utlåtande är kanske att de är identiska. Stadsplaneringsnämnden och miljönämnden borde ju se på frågan ur mycket olika perspektiv. Enligt föredragningslistorna har förslaget utarbetats tillsamman av stadplaneringskontoren och centralerna för teknik och miljö. I själva verket är förslagen inte bara förslag till nämndernas utlåtanden till stadsstyrelsen, utan chefernas gemensamma förslag till Vanda stads förslag. Av någon anledning vill man låta nämnderna ta ställning till eller godkänna förslaget till utlåtande innan det behandlas i stadsstyrelsen.


Förslaget till Vanda stads utlåtande är inte speciellt omfattande. Det okontroversiellaste stycket gäller den ekologiska korridoren genom Västersundom. Stycket ser ut som om det skulle vara beställt av stadsplaneringskontoret i Helsingfors:


Viheryhteyden säilyminen Vantaan alueella Länsisalmessa on ongelmallinen. Metsähallituksen esitys perustuu Uudenmaan maakuntakaavaan ja Vantaan voimassaolevaan yleiskaavaan ja siinä halutaan säilyttää leveänä säilynyt ekologinen käytävä Länsisalmessa. Voimassa olevissa kaavoissa ei kuitenkaan vielä ole varauduttu pääkaupunkiseudun taajamarakenteen laajenemiseen Helsingin uusille liitosalueille. Liitosalueiden tulevan kaupunkirakenteen suunnittelu on vasta alussa, mutta sen on tarkoitus perustua raideliikenteeseen, jolloin raide kulkisi todennäköisesti Vantaan Länsisalmen kautta. Mikäli raiteen vaikutuspiiriin ei Vantaan alueella saada riittävää maankäyttöä, vaikuttaa se koko raideinvestoinnin kannattavuuteen. Vantaan kaupunki ei katso perustelluksi jättää Länsisalmea kokonaan rakentamatta siinä tapauksessa, että pääkaupunkiseudun taajamarakenne laajenee Östersundomiin raiteeseen perustuvana kaupunkirakenteena. Länsisalmen rakentamisessa on mahdollista säilyttää viheryhteys metsäalueen ja rannikon välillä. Se olisi Metsähallituksen ehdotusta kapeampi ja luonteeltaan kaupunkimaisempi viheralue mutta rakentamisen määrästä riippuen se voisi toimia myös ekologisena käytävänä valtaosalle kasvi- ja eläinlajeja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar