Johdonmukaisesti. Den 22 april 2010

Samarbetsdelegationen för riksdagsledamöterna från Nyland gav igår ut ett pressmeddelande med rubriken "Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat kiirehtivät Sipoonkorven kansallispuiston perustamista". Pressmeddelandet konstateras med påståendet "Hyvällä valmistelulla päästään kansallispuiston laajuudesta sopimukseen eri osapuolten kesken." Månne det?


Vanda har publicerat protokollet från stadsplaneringsnämndens möte den 19 april. I föredragningslistan ingår det antagna utlåtandet "Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä". Idag har även föredragningslistan för stadsstyrelsens möte den 26 april publicerats. I föredragningslistan ingår förslaget till stadsstyrelsens utlåtande om Forststyrelsens utredning. Förslaget till utlåtande är det samma som utlåtandet som stadplaneringsnämnden antog. Föredragningslistan med förslaget till utlåtande publicerades innan miljönämnden hann ge sitt utlåtande. Förslaget till miljönämndens utlåtande är identiskt med förslaget till stadsplaneringsnämndens utlåtande (se "Förslag till Vandas utlåtande. Den 15 april 2010"), som stadplaneringsnämnden alltså ändrade på. (Se "Ändring i utlåtande. Den 20 april 2010".)


I förslaget till stadsstyrelsens utlåtande liksom i stadplaneringsnämndens utlåtande ingår fortfarande följande stycke:


Vantaan kaupunki on maankäyttöratkaisuissaan johdonmukaisesti ylläpitänyt Sipoonkorven laajan virkistys- ja retkeilyalueen sekä Sotungin laakson kulttuurimaiseman säilymistä. Kaupunki on myös edistänyt luonnonsuojelualueiden perustamista ja muutoinkin luonnonarvojen säilyttämistä.


Helsingfors har länge försökt ändra på Vandas planer för Sottungsby, som har ett liknande förhållande till Sibbo storskog som Östersundom har. Däremot har man angående Sottungsby inte talat om en språkmur. Följande stycke, som fortfarande ingår i förslaget till miljönämndens utlåtande ingår inte längre i förslaget till stadsstyrelsens utlåtande:


Viheryhteyden säilyminen Vantaan alueella Länsisalmessa on ongelmallinen. Metsähallituksen esitys perustuu Uudenmaan maakuntakaavaan ja Vantaan voimassaolevaan yleiskaavaan ja siinä halutaan säilyttää leveänä säilynyt ekologinen käytävä Länsisalmessa. Voimassa olevissa kaavoissa ei kuitenkaan vielä ole varauduttu pääkaupunkiseudun taajamarakenteen laajenemiseen Helsingin uusille liitosalueille. Liitosalueiden tulevan kaupunkirakenteen suunnittelu on vasta alussa, mutta sen on tarkoitus perustua raideliikenteeseen, jolloin raide kulkisi todennäköisesti Vantaan Länsisalmen kautta. Mikäli raiteen vaikutuspiiriin ei Vantaan alueella saada riittävää maankäyttöä, vaikuttaa se koko raideinvestoinnin kannattavuuteen. Vantaan kaupunki ei katso perustelluksi jättää Länsisalmea kokonaan rakentamatta siinä tapauksessa, että pääkaupunkiseudun taajamarakenne laajenee Östersundomiin raiteeseen perustuvana kaupunkirakenteena. Länsisalmen rakentamisessa on mahdollista säilyttää viheryhteys metsäalueen ja rannikon välillä. Se olisi Metsähallituksen ehdotusta kapeampi ja luonteeltaan kaupunkimaisempi viheralue mutta rakentamisen määrästä riippuen se voisi toimia myös ekologisena käytävänä valtaosalle kasvi- ja eläinlajeja.


Istället ingår följande stycket i förslaget till Vandas utlåtande:


Vantaan yleiskaavassa alueella on suojeluvarauksia ja LUO-alueita, joiden tulee säilyä rakentamattomina. Helsingin uusien liitosalueiden taajamarakentaminen tulisi toteuttaa niin, ettei se uhkaa viheryhteyttä. Mikäli alueelle toteutetaan raideyhteys, tulee sen asemat sijoittaa arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle ja ohjata näin käyttöpaineet näiden alueiden ulkopuolelle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar