Stadsfullmäktige i turen. Den 2 oktober 2010


Föredragningslistan för Helsingfors stadsfullmäktiges möte nästa onsdag har publicerats. Som väntat ingår ett ärende med rubriken "Helsingin, vantaan ja sipoon kuntien yhteisen östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen". I praktiken förväntas stadsfullmäktige godkänna samma förslag som redan godkänts av stadsstyrelsen den 13 september och stadsplaneringsnämnden den 26 augusti. Fullmäktige förväntas även besluta att "kaavoitus käynnistetään, mikäli Vantaan kaupunki ja Sipoon kunta tekevät vastaavat päätökset, edellä esitetyn menettelytavan mukaisesti ja esityslistan tämän asian liitteinä olevien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen, työohjelman ja alustavan sopimusluonnoksen pohjalta." Därmed förväntas fullmäktige även besluta att planeringen skall utgå från metroalternativet. Jag har svårt att se betydelsen av att det i föredragningslistan även noteras att "Khs edellyttää, että suunnittelussa tutkitaan sekä metroon että pikaraitiotiehen perustuvat kaupunkirakenteet." I verkligheten har man i planeringen redan undersökt både metro- och snabspårvägsalternativen, men beslutet att välja mutkametro som utgångspunkt för planeringen togs på tjänstemannanivå innan de förtroendevalda ens fick se utredningarna.


På stadsplaneringskontoret förefaller man utgå ifrån att stadsfullmäktige endast agerar gummistämpel. På kartan över planeringen i Helsingfors finns området för den gemensamma generalplanen redan markerad, även då det gäller de områden av Storöstersundom som hör till Vanda och Sibbo.På den digitala kartan över aktuella planer kan man även notera att Helsingfors skall bygga busshållplatser i Landbo. Den nya vägen till den "tillfälliga simstranden" på Husö hittar man däremot inte på kartan.Google+ Followers