På remiss. Den 29 oktober 2010


Miljöministeriets förslag till lag om Sibbos storskogs nationalpark har fått överaskande lite publicitet. Igår var det endast Yle som uppmärksammade ministeriets lagförslag. Yle publicerade Östnyland publicerade en nyhet med den felaktiga rubriken "Utredning om Sibbo storskog på remiss". Det är inte forsstyrelsens utredning, utan lagförslahget som är på remiss. Remisstiden går ut den 15 november. Yles text är nästan identisk med miljöministeriets pressmeddelande "Lagförslag om Sibbo storskogs nationalpark på remiss". Yle publicerade på onsdag kväll en inrikesnyhet med rubriken "Sibbo nationalpark på remissrunda". I dagens nummer av Borgåbladet ingår en liten notis med rubriken "Sibbo storskog på remissrunda".

Stadsstyrelsen i Vanda sammankommer nästa gång redan i måndag. Denna gång finns ärendet "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen" faktiskt med på föredragningslistan. Ärendet bordlades "till följande mäöte" på stadsstyrelsemötet den 11 oktober, men behandlades inte på följande möte den 25 oktober. Vanda informerade på stadens webbplats efter mötet den 11 oktober följande:


Kaupunginhallitus halusi pöydälle jättämisellä lisäaikaa yleiskaavatyötä tekevän toimielimen kokoonpanon arvioimiselle. Vantaan mielestä maakuntakaavaan rinnastettavan yleiskaavatyön toimielimen tulisi muodostua luottamushenkilöistä.


I en radiointervju noterade Patrik Karlsson att de tre tjänstemän som enligt Helsingfiors förslag skulle ingå i Östersundom-kommitén både skulle bereda och besluta. (Se "Toimielimen tulisi muodostua luottamushenkilöistä. Den 13 oktober 2010".) Nu har stadens jurist tagit ställning till de juridiska invändningarna. I föredragningslistan för mötet i måndag kan man läsa följande:


Kaupunginlakimies toteaa, että sopimusluonnoksen mukaan toimikunnan jäsen nimetään toimikuntaan virka-asemansa perusteella, joten hän ei kuntalain 32 §:n mukaan ole kunnan luottamushenkilö. Tästä syystä kuntalain 52 §:n 3 momentin esteellisyyssäännös ei tule sovellettavaksi eli toimikunnan viranhaltijajäsen ei ole esteellinen vaikka hän olisi itse esittelijänä tai vastaavalla tavalla valmistellut ko. yleiskaavaa.


Samma dag, den 1 november, som stadsstyrelsen i Vanda sjall behandla ovannämnda ärende skall kommunfullmäktige i Sibbo ta ställning till frågan. I princip kunde Vanda hinna förkasta helsingfors initiativ innan Sibbo kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Google+ Followers