Sörre än och mindre än. Den 24 oktober 2010


I senaste numret av Sipoon Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundomin kaava harppoo kohti kokoista kaupunkia". Enligt Sipoon Sanomat framskrider generalplanen för Östersundom i snabb takt. Månne det? Det ser ut som om det aktuella förslaget till enm Östersundom-kommitté skulle gå igenom i Vanda. Ärendet "Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistäminen" finns inte ned på föredragningslistan för Vanda stadsstyrelses möte i morgon, fastän ärendet senaste gång efter diskussion bordlades till följande möte.

En annan öppen fråga är avgränsningen v den del av Sibbo eller Majvik som skall ingå i den gemensamma generalplanen. I föredragningslistan för kommunstyrelsens senaste möte heter det att "Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty kartalla esityslistan liitteenä olevassa työohjelmassa (liite 2/§226) sekä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (OAS, liite1/§226)." Avgränsningen av området är uttryckligen preliminärt. Avgränsningen i de omnämnda dokumenten avviker från avgränsningen på Helsingfors digitala karta.

Lägg till bild
Av de diskreta pilarna (> och <) på områdets östra gräns framgår att den preliminära avgränsningen inte alls är ett förslag, utan endast riktgivande.

För Vandas del förefaller avgränsningen att vara klar, frånsett att kommungränsen mellan Helsingfors och Vanda är oklar vid Österleden. En intressant detalj är att man tagit med Långmåssebergen i Gjutan, där Huvudstadsregionens gemensamma förbränningsanläggning skall byggas. Planeringen borde ju här i högsta grad vara en angelägenhet även för Esbo och övriga Nyland. Skulle besluten inte redan vara tagna och tillstånden inte beviljade kunde man spekulera om huruvida Helsingfors här idkar utpressning mot Vanda.


Google+ Followers