Toimielimen tulisi muodostua luottamushenkilöistä. Den 13 oktober 2010

Vanda stad informerar på stadens webbplats att "Vantaan mielestä maakuntakaavaan rinnastettavan yleiskaavatyön toimielimen tulisi muodostua luottamushenkilöistä."


Helsingfors stadsplaneringskontor uppdaterade igår sin sida över aktuellt om Östersundomprojektet med Helsingfors stadsfullmäktige beslut att godkänna initiativet till en gemensam generalplan. Dess värre kunde man inte meddela att även statsstyrelsen i vanda stöder initiativet.I gårdagens blogginlägg "Ärendet bordlades. Den 12 oktober 2010" noterade jag att finska Yle publicerat en nyhet med rubriken "Vantaa ei luota Östersundomin suunnittelua virkamiehille". Även i Vegas nyheter från Huvudstadsregionen ingick det igår ett inslag om att politikerna i Vanda vill ha med politiker i Östersundom-komitén. I de regionala nyheterna 8:30 ingick det även en intervju med Patrik Karlsson , som noterade det problematiska med att de tre tjänstemän som enligt Helsingfiors förslag skulle ingå i Östersundom-kommitén både skulle bereda och besluta. Karlsson tillade att besluten skulle bli bättre förankrade med politiska beslutsfattare med i kommittén. Man kan fråga sig hur väl föraknkrat Helsingfors initiativ var, dår Vanda vill ändra på sammansättningen av kommittén. För att ändra på kommitténs sammansättning, måste ärendet tas till ny behandling i Helsingfors. Månne det här finns ett samband med inställningen av Helsingfors stadsplaneringsnämnds nästa möte?

I blogginlägget "Planeringsprinciper för Majvik och Granö. Den 9 oktober 2010" noterade jag att planläggningssektionen i Sibbo på sitt möte den 13 oktober, alltså idag, skall behandla ett ärende med rubriken ett ärende med rubriken "Majvikin ja Granön saaren suunnitteluperiaatteet / Planeringsprinciper för Majvik och Granö". I föredargningslistan finns ett skillt ärende med rubriken "Majvikin hankeyhteistyön organisoituminen / Organisering av projektsamarbete inom markanvändningen i Majvik". Ärendet "Aloite Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntein yhteisen Östersundomin yleiksaavatyön käynnistämisestä" är lika så ett skillt ärende. I utvecklingsdirektörens förslag heter det bl.a. att "Till medlemmar i Östersundomkommittén utses verkschefen vid Helsingfors stads stadsplaneringskontor, Vanda stads stadsplaneringsdirektör och Sibbo kommuns utvecklingsdirektör". Utvecklingsdirektören föreslår alltså själv att han besluter för Sibbos del. Det ser inte snyggt ut. I förslaget kan man även läsa följande:

och förutom förfaringssättet nämnt ovan, används utkastet till program för deltagande och bedömning (bilaga 1/4), arbetsprogram (bilaga 2/4) och det preliminära avtalsutkastet (bilaga 3/4) som grund för arbetet, samt att man i planeringen undersöker stadsstruktur som bygger på både metro och snabbspårväg.
I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår nästan en hel sida om Granö i Sibbo, som föreslås ta med i den gemensamma generalplanen.


Jag citerar ur artikeln "Suurten suunnitelmien saari":

Kun kuntajakoselvittäjä ehdotti Lounais-Sipoon liittämistä Helsinkiin, Granö jätettiin Sipoolle. Sitä ei moni helsinkiläinen päättäjä sulata vieläkään.

Jag har på denna blogg utförligt redogjord för hur Granö hörde till det område som Hannes Manninen lovat åt Helsingfors. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi fick från Helsingfors ett färdigt detaljerat förslag, men som en följd av Matti Vanhanens uttalanden i offentligheten kapade Myllyniemi bort Granö från utredningsmannens framställning.I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en intervju med födelsedagsbarnet Christel Liljeström. Jag citerar ur intervjun:


Liljeström har bara en gång tvivlat på politik och det var när en del av Sibbo annekterades av Helsingfors. Då blev kommunen överkörd av motparten Helsingfors, som förhandlade direkt med statsrådet.
- Annekteringsfrågan stred mot det rättssamhälle jag tror på. Den kommunala nivån blev mosad och omyndigförklarad. Det skakade mig ordentligt, säger Liljeström. I kölvattnet av annekteringsaffären blev Christel Liljeström också ifrågasatt som politiker då fullmäktige hade en förtroendeomröstning om kommundirektören och henne som kommunstyrelseordförande. Omröstningen handlade om ifall Liljeström i smyg hade förhandlat med bostadsminister Jan Vapaavuori (Saml) och gett honom löften om annektering.
- Jag vacklade en stund men sedan vaknade känslan av fan anamma, sådan smutsig maktpolitik ställer jag inte upp på. Anser de som röstat på mig att jag svikit stiger jag åt sidan, säger Liljeström. Det gladde henne då hon i det följande kommunalvalet för två år sedan fick ett bra väljarstöd.


Google+ Followers