Kohti korkeampaa puun jalostusarvoa. Den 23 oktober 2010


Regeringen Vanhanen I, eller åtminstone bostadsminister (och kommunminister) Hannes Manninen (c) och Matti Vanhanen (c) drev på en ökad andel egnahemshus eller "pientaloja". Centerministrarna stödde sig på en undersökning som visade att finländarna i en högre grad önskar bo i egnahemshus. Centerpartiet torde i denna fråga även ha önskat profilera sig mot de konkurrerande "betongpartierna". En annan bakgrund till programmet att öka andelen egnahemshus var målsättningen att höja förädlingsnivån på trävaruindustrin i Finland.


Jag återger nedan valda delar ur Vanhanens tal vid tekniska högskolan den 8 augusti 2004. Bilden ovan är ur Me rakemtajat Kevät 2004.


Näin eilen ohitseni ajaneen kiinteistövälittäjän auton, jonka kyljessä luki firman nimi ja slogan: "Miten haluaisit asua?" Slogan on hyvä ja itsestäänselvyys. Juuri asumisen suhteen ihmisillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus valintaan. ...

Suomalaiset haluavat tutkimusten mukaan asua pientaloissa. Myös asuntopolitiikan on kyettävä aiempaa paremmin vastaamaan ihmisten asumistoiveisiin. Linjaus näkyy niin hallitusohjelmassa kuin hallituksen asuntopoliittisessa ohjelmassa. Molempien eräänä tavoitteena on pientalorakentamisen edistäminen. ...

Toistankin tässä asuntoministeri Hannes Mannisen asuntomessujen avajaisten yhteydessä esittämän vetoomuksen erityisesti pääkaupunkiseudulle ja sen ympäristölle, että tarvitaan tuhansia uusia pientalotontteja. Käsitykseni tonttimarkkinoista on sellainen, että vain uskottava näkymä tonttitarjonnan lisäämisestä panee hinnat kuriin. ...

Varsinkin Helsingin seudulla tonttien ja asuntojen hinnat ovat sietämättömän korkealla olkoonkin, että kovin nousutahti tuntuu tasaantuneen. Muuta selitystä on vaikea löytää kuin kysynnän ja tarjonnan yksinkertainen laki. Kun kysyntä asunnoista ylipäätään ja varsinkin lapsiperheiden kaipaamista pientaloasunnoista jatkuu, on tonttitarjontaa lisättävä mikäli hintoja halutaan alemmas. Ilman tonttien lisäämistä ihmisiä kiusataan myös jatkossa joko sietämättömän kalliilla tai sitten epätyydyttävällä asumisella. ...

Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen päätavoitteen tulisikin olla se, että kunnat pääsisivät yhteiseen strategiaan, jolla alueen tontti- ja asuntotarjontaa lisätään kysyntää vastaavasti. Muutoin uhkana on, että varsinkin pientaloasumista haluavat lapsiperheet suuntautuvat yhä kauemmas paranevien liikenneyhteyksien varrelle. Muta tätäkään yhteiskunnan ei pidä rajoittaa, jos se itse epäonnistuu keskusten tuntumassa tonttipolitiikassaan.

Jag har i ett flertal blogginlägg redogjort för hur Vanhanens och Manninens bostadspolitik väckte starka reaktioner i Helsingfors. Även i Helsingfors ville man öka andelen egnahemshus, men här var motivet att man ville kunna konkurrera om goda skattebetalare. Helsingfors hade redan med staten kommit överens om att staten skulle offra flygverksamheten i Malm för ett nytt villaområde, då Vanhanen egenmäktigt här satte käppar i hjulet.
Malmprojektets svenska och engelskspråkiga sida finns dock fortfarande kvar på stadsplaneringskontorets webbplats. (Se bilderna ovan samt "The Malmi Project. Den 9 februari 2010".) Det är klart att konflikten mellan Helsingfors stad och centerministrarna inte var hållbar. Lösningen kom i medierna dock att betraktas som en lösning på "Sibbofrågan".
Med tanke på den ovan beskrivna bakgrunden till inkorporeringen är det begripligt att man i Helsingfors vill hålla fast vid planerna på att bygga egnahemshus eller små hus (pientaloja) i Östersundom, fastän dessa planer inte är förenliga med planerna på en metrolinje. En som hållit fast vid planerna på egnahemshus i Östersundom är Manninens efterträdare som bostadsminister, Jan Vapaavuori (saml). I sitt tal "Puu ja rakentamisen laatu: Kohti korkeampaa puun jalostusarvoa" vid Puuteollisuuspäivät den 15 oktober lyfte Vapaavuori även fram egnahemshusens betydelse för trävaruföredlingen, samtidigt som han noterar inkorporeringsområdets nyckelroll:


Puurakentamisen lisääntymiselle ja tätä kautta myös jalostusarvon parantumiselle on kuitenkin nykytilan valossa kaksi mahdollisuutta: Toteuttaa enemmän pientalovaltaista asuinrakentamista ja edistää puunkäyttöä nykyistä paremmin kerrostalorakentamisessa ja muussa kuin asuinrakentamisessa. ...

Voidakseen säilyttää asemansa suuremmilla kaupunkiseuduilla tulee pientaloasumisen väistämättä ja reippain askelin kehittyä ns. kaupunkimaisen tiiviimmän pientaloasumisen suuntaan. Tästä ei valistuneissa kansalaispiireissä onneksi vallitse erimielisyyttä. Asiaa onkin edistetty esimerkiksi ympäristöministeriön "tiivis ja matala pientalorakentaminen"-hankkeella.

Edistystäkin on tapahtunut, mutta kovin laajamittaista se ei ole ollut. Olen usein todennut, että Helsinkiin liitetyn läntisen Sipoon entiset alueet ovat avainasemassa koko suomalaisen pientaloasumisen tulevaisuuden kannalta. Sen parempaa aluetta kaupunkimaisen pientaloasumiskonseptin läpilyöntiin ei maassamme ole, eikä tule.


Google+ Followers