Liten nationalpark. Den 30 oktober 2010


Helsingin Sanomat har först idag noterat miljöministeriets lagförslag om Sibbos storskogs nationalpark. I dagens tidning ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorpeen aluksi vain pieni kansallispuisto". Jag citerar ur artikeln:


Puistosta tulee aluksi pieni ja hajanainen, mutta esityksen mukaan sitä on tarkoitus laajentaa maanvaihdoilla Helsingin kanssa ja myös hankkimalla yksityismaita, jos maanomistajilla on siihen halua.

Porvoonväylän eteläpuolisia suojelualueita ei liitetä kansallispuistoon. Tämä on ollut ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk) kanta. Vihreät ovat halunneet laajempaa kansallispuistoa.

Sipoonkorven eteläreunalta merta kohti ulottuvista niin sanotuista ekologisista käytävistä on ministeriössä tehty linjaukset jo aiemmin.

Yhdyskäytäviä merelle on jätettävä vapaiksi rakentamiselta, ja asia pitää ottaa huomioon myös mietittäessä liikennejärjestelyjä kuten metroa.


Det kan noteras att det på Helsingin Sanomats karta över Sibbo storskogs "kärnområde" även tagits med Natura-områden söder om Nya Borgåvägen (väg 170). Däremot har man inte markerat Natura-området i Husö, för att området ägs av Helsingfors stad och inte staten. Miljöministeriets förslag till nationalpark motsvarar Forsstyrelsens alternativ 1, frånsett att de statsägda Natura-områdena söder om Borgåleden och Nya Borgåvägen inte ingår i förslaget. På Helsingin Sanomats karta är hela området för alternativ 1 markerat i grönt.


Vantaan sanomat publicerade i går på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistosta tehdään päätös vielä tänä vuonna". Iltalehti publicerade i torsdags ett blogginlägg av Antti Kaikkonen med rubriken "Sipoonkorvesta kansallispuisto".
Helsingfors stadsfullmäktige skall på sitt möte i måndag behandla köpet av fastigheten Kilaskog till ett pris av 21 €/m2. Fastighetsnämnden godkände redan köpet på sitt möte den 7 september, men någon karta över området ingick då inte som bilaga till föredragningsllistan. (Se "Propagandaanfall. Den 6 september 2010".) I motiveringarna till köpet heter det att "Föredraganden konstaterar att köpet av fastigheten underlättar planläggningen av Östersundom och genomförandet av planen och är således är i enlighet med stadens markpolitik." I motiveringarna till fastighetsnämndens beslut kan man ytterligare läsa följande:


Helsingfors stad äger inom sitt gamla förvaltningsområde c. 2/3 av marken. I Östersundom äger Helsingfors nu på basen av kartmätning drygt 988 ha mark, vilket motsvarar c, 1/3 av markområdet. Helsingfors marker ligger huvudsakligen i områdets norra och södra delar.


Google+ Followers