Undergrävda ekologiska korridorer. Den 3 oktober 2010


Sipoon Sanomat publicerade ig¨r på tidningens webbplats artikeln "Sipoonkorpeen tulee kansallispuisto". Tidningen citerar här Tapani Veistola från Finlands naturskyddsförbund:


Tärkeää on, että hallitus lupasi turvata myös kansallispuiston ekologiset yhteydet ja aloittaa maanvaihdot Helsingin kanssa.

Miljöministern och regeringen torde ha svårt att backa efter uttalandet i onsdags.När det gäller löftena om de ekologiska korridorerna finns det anledning att förhålla sig skeptisk. I FNB:s notis "Hallitus tukee Sipoonkorven kansallispuistoa" från den 20 deptember heter det att "Lehtomäki toivoo, että paikalliset päättäjät ovat mukana luomassa merelle ulottuvia ekologisia käytäviä." Det är i verkligheten i första hand Helsingfors stad tillsammans med Vanda och Sibbo, som bär ansvaret för de ekologiska korridorerna. Om områden söder om motorvägen inte tas med i nationalparken har väl miljöministeriet och staten inga direkta möjligheter att garantera ekologiska korridorer till havsstränderna. Miljöministeriet kan visserligen låta bli att godkänna en generalplan eller landskapsplan där det saknas ekologiska korridorer, men då ligger avgörandet.

I torsdags gick Helsingin Sanomat ut med stora rubriker om att metron måste anpassas till de ekologiska korridorerna och att miljöministern lovar att de ekologiska korridorerna tryggas. Jag citerar ur artikeln "Lehtomäki: Sipoonkorven ekokäytävät turvataan":


Tunteita ovat kuumentaneet myös ekologiset käytävät eli Sipoonkorven ja merenrannikon luontoalueiden väliset, rakentamattomina säilytettävät yhdyskäytävät.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) vakuutti eilen, että ekologiset käytävät turvataan joka tapauksessa - oli kansallispuiston rajaus mikä hyvänsä. Näin ollen esimerkiksi metron jatkamisen itään pitää sopeutua luontoarvoihin eikä päinvastoin.

Lehtomäki uskoi tähän olevan teknisiä vaihtoehtoja. Esimerkkinä hän mainitsi moottoritiet, joita varten on puhkottu pitkiä tunneleita, joiden päällä luontoalueet saavat säilyä.

Tekniskt sett är det naturligtvis möjligt att låta tunnelbanan gå i tunnlar under ekologiska korridorer. I det aktuella mutkametro-alternativet går metron i själva verket i tunnel hela vägen från Mellungsbacka metrostation till den tänkta metrostationen Sundsberg. Problemet är dess värre inte själva metrolinjen, som torde förbli en papperskontruktion, utan bebyggelsen kring de planerade stationerna. I metroplanerna, som skall ligga till grund för planeringen av Storöstersundom, har man prickat in stationer mitt i de områden som Forssrtyrelsen och naturskyddsorganistationerna förutsätter att bevaras som ekologiska korridorer.
Finlands naturskyddsförbuund publicerade i september en ny karta där man tagit med förslagen till ekologiska korridorer.

Google+ Followers