Utkast till gemensam generalplan. Den 21 februari 2011


Liksom väntat har Helsingfors stad idag tillsammans med föredragningslistan för stadsplaneringsnämndens möte publicerat ett större antal utredningar och rapporter i anslutning till den gemensamma generalplanen för Östersundom. Dessutom har man Helsingfors stad idag publicerat ett utkast till gemensam generalplan för Östersundom. Jag vill speciellt uppmärksamma att både kanaler och Heli-banan finns med. Ukastet ingår i ett dokument med titeln "Östersundomin yleiskaavaluonnos: Selostuis". Dokumentet är daterat 24.2.2011, men pdf-filen är skapad den 17 februari.Bland utredningarna som idag har publicerats finns "Majvikin metron esiselvitys" och "Majvik: Maankayttosuunnitelma", som jag redan kunde presentera i gårdagens blogginlägg "Majvik Maankäyttösuunnitelma. Den 20 februari 2011".


Materialet som har publicerats idag är så omfattande att det kommer att ta dagar att analysera. Helsingfors stadsplaneringskontor har idag publicerat en nyhet med rubriken "Östersundomiin suunnitteilla metron rytmittämä tiivis pientalokaupunki". Helsingin Sanomat var snabb att okritiskt förmedla nyheten i en nyhetstext med rubriken "Östersundomiin nousee pientalokaupunki". Yle har publicerat nyhetstexter med rubrikerna "Förslag till generalplan för Östersundom" och "Nu finns det nya Östersundom till pappers". Borgåbladet har publicerat en nyhet med rubriken "Utkast visar storbyggande i Östersundomregionen".


Helsingfors naturskyddsförening har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Luontojärjestöiltä ekologinen vaihtoehto Östersundomin yleiskaavalle". I pressmeddelandet kan man bl.a. läsa följande:


Luontojärjestöt tekevät ekologisen vaihtoehdon Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteiselle Östersundomin yleiskaavalle. Järjestöjen mielestä kuntien tänään esittelemä luonnos ei ota tarpeeksi hyvin huomioon alueen luontoa ja virkistysarvoja. ...

Luontojärjestöjen varjokaava valmistuu huhtikuussa. Kaikki kansalaiset voivat tutustua ja kommentoida sitä varjokaava.fi-sivuilla.

Vebbplatsen Varjokaava finns alltså nu även på adressen www.varjokaava.fi.


Natur och miljö har publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Byggplanerna i Östersundom hotar skyddsområden". Jag återger här pressmeddelandet i sin helhet:


Byggplanerna i Östersundom hotar skyddsområden

21.02.2011

I dag offentliggjordes den första skissen till en generalplan för Östersundom. Natur och Miljö anser att en generalplan med denna skiss som utgångspunkt omöjligt kan godkännas.
- Naturvärdena förstörs av en oekologisk matta av småhus strax intill Natura-2000 områden och längs med stränderna. Inte ens fungerande ekologiska korridorer mellan skyddsområdena bevaras, säger Martina Reinikainen, miljövårdschef på Natur och Miljö.

Den nu publicerade skissen av Östersundom generalplan hotar att förstöra den unika helhet som Sibbo storskog norr om motorvägen och de värdefulla naturskyddsområdena söder om motorvägen bildar. Miljöorganisationerna har yrkat på att alla dessa områden skall höra till den kommande nationalparken.

Idag rinner ett litet dike mellan Marbacken och Husö. Diket har i generalplansskissen förvandlats till ett betydande vattenområde. De massiva muddringsingreppen skulle förstöra Kapellvikens naturaområde i norr och Bruksvikens naturaområde i söder.

- Muddringsingreppet mellan Natura 2000-områdena är förkastligt. Även om skyddsområdens gränser inte förändras, skulle fågellivet påverkas negativt, säger Lena Avellan, vattenvårdexpert på Natur och Miljö.

Hela 60 olika fågelarter häckar idag inom Kapellvikens gränser, de flesta av dem endast i mitten av området långt ifrån alla störningar. Muddringsingrepp förstör vattenkvaliteten och undervattensvegetationen vilket gör bl.a. gäddans lek i området omöjlig. Samtidigt blir området mindre gynnsamt som häckningsplats för skyddade fågelarter. Generalplanen förstör även Kapellvikens naturvärden genom långa strandvägar längs skyddsområdets gräns. Vägbygge på strandområdet som ligger i riskzonen för översvämningar kräver omfattande utfyllnadsarbete och muddringsingrepp.

För att Sibbo storskog och fågelvattnen tillsammans skall bilda en nationellt värdefull helhet krävs ekologiska korridorer. Dessa kan vara skogspartier eller skyddade åker- och ängsplättar, där djur tryggt kan förflytta sig från ett område till ett annat. I den nu presenterade skissen för generalplanen är de ekologiska korridorerna för smala för att kunna fungera i praktiken. Enligt såväl markanvändnings- och byggnadslagen, samt bestämmelser för Natura 2000-nätverket måste ekologiska korridorer och skyddszoner runt dem förbli obebyggda. Västersundom skog som är reserverad för naturskydd i den ikraftvarande generalplanen i Vanda och Kasabergets nationellt värdefulla bergsområde hotas byggas ut. Detta förstör en nu fungerande ekologisk korridor.

Helsingfors Naturskyddsförening samarbetar med Vanda miljöförening och Sibbo Naturskyddare för att göra upp en skuggplan för Östersundom. I skuggplanen beaktas de natur-, miljö- och kulturvärden som området besitter. Natur och Miljö anser att det bör vara utgångspunkten också för de tre kommunernas gemensamma generalplan.

Mer information:
Martina Reinikainen, miljövårdschef, Natur och Miljö: tfn 045 2700 316
Lena Avellan, vattenvårdsexpert, Natur och Miljö: tfn 045 2700 314

Google+ Followers