Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011


Helsingfors stadsplaneringsnämnd bordlade på sitt möte på torsdag ärendet som gällde utkastet till gemensam generalplan för Östersundomområdet. Ärendet eller åtminstone utkastet har fått stor uppmärksamhet, men medierna har inte noterat att ärendet bordlades. Avsikten är att ta upp ärendet på nytt nästa vecka. Enligt föredragningslistan för senaste möte gäller det att ta ställning till följande förslag:


Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se puoltaisi Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineiston asettamista nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.

Till valmisteluaineisto hör förutom bilagorna utkastet till gemensam generalplan för Östersundom och "Östersundomin yleiskaavaluonnos: Selostuis" även en stort antal publikationer och utredningar på stadsplaneringskontorets webbplats. Däremot noteras inte miljöcentralens naturutredningar.

Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för sitt möte i måndag ett ärende med rubriken "Lausunto uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Talosaaren huoltolaiturin kunnostustyötä ja uimarannan siistimistä koskevasta poikkeamishakemuksesta".
Benämningarna "huoltolaiturin kunnostustyötä" och "uimarannan siistimistä" är högst vilseledande. I förslaget till utlåtande heter det lika väl att "Toimenpidelupaa haetaan huoltolaiturin kunnostamistyölle sekä uimarannan siistimiselle." Det finns varken någon simstrand eller servicebrygga från förut. Jag har skrivit om det märkliga projektet på Husö i flera blogginlägg, bl.a. i "ELY-centralens utlåtande. Den 4 oktober 2010", där jag länkar till flera andra inlägg om Husö. Som bilaga till föredragningslistan ingår bl.a. dokumentet "Asemappiirustus". (Se bilden ovan.) Ritningarna som är från den 3 november skiljer sig något från de tidigare ritningarna, som jag har presenterat på denna blogg i bl.a. inläggen och "Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 2010" och "Väliaikainen uimaranta. Den 20 september 2010". Bl.a. har ruopattava alue bytts ut mot niitettävä alue. Där projektet för ritningen från maj hette "Väliaikainen uimaranta" heter projektet för den nya ritningen "Talosaaren ulkoilualueen huoltolaiturin kunnostus". Jämför bilden nedan.
En annan nämnvärd bilaga är Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n huomautus 31.1.2011.

I förslaget till utlåtande kommer man med otroliga påståenden. Jag citerar:

Suunnitelma sisältyy jo vuonna 1988 alueelle laadittuun ulkoilu- ja virkistysaluesuunnitelmaan, jota on osittain toteutettu. ...

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden mukainen, edistää julkisten rantojen saavutettavuutta esteettömästi sekä lisää virkistysmahdollisuuksia alueella. ...

Myönteiselle poikkeamispäätökselle on erityisiä edellytyksiä. Hanke edistää sellaista käyttötarkoitusta, johon tuleva kaavoitus tähtää. Hanke edistää Husön kartanon kulttuurimaisemaan kuuluvan, 1860-luvulla rakennetun kivilaiturin maisemanhoitoa. Hanke edistää myös virkistyskäyttöön soveltuvan julkisen rannan hyödyntämistä, jota Östersundomissa on niukasti. Korvaavaa sijaintia julkiselle uimapaikalle ei ole muualta osoittaa. Virkistyskäytön suunnitelmallinen ohjaaminen Talosaaressa edistää alueen suojeluarvojen säilymistä, kun kulku ja oleskelu ohjataan suojelualueiden ulkopuolelle, kuten suunnitelmassa on esitetty. Suunnitelman mukaan kulku laiturille on esteetön, jota se nykytilanteessa ei ole. Näin hanke palvelee nykyisiä ja tulevia asukkaita parantaen esteetöntä virkistyskäyttöä.

Hankkeesta on laadittu viranomaisyhteistyössä Natura-arvion tarveharkinta, jossa arvioidaan suunnitelman työmaa-aikaisia ja käytön aikaisia vaikutuksia läheiseen Torpvikenin Natura 2000 -alueeseen.


I förslaget till utlåtande medger man slutligen att man söker tillstånd för något förändrade planer:


Toimenpidelupaa haetaan nyt vielä kevyemmälle alueen käsittelylle, kuin mitä Natura-arvion tarveharkinnan kohteena ollut suunnitelma sisälsi. Aikaisemmasta suunnitelmasta on karsittu pois kokonaan rannan ruoppaus, pukukoppi, käymälä, uimarannan kunnostaminen sekä luonnonkiviset oleskelupaikat. Maankäytölliset ja ympäristölliset vaikutukset ovat erittäin vähäiset.Av de nya ritningarna framgår att ansökan om lov egentligen längre endast handlar om att bygga en servicebrygga. I ritningarna talas det om "nykyinen luontouimapaikka", som skall snyggas upp. Det är inte se lätt att argumentera mot att stranden, där hästar brukar svalka sig om somrarna, inte skulle vara en "naturlig simstrand". Beviljas tillståndet för bryggan, så får emellertid även "simstranden" en mera officiell status, fastän den i praktiken inte är användbar som badstrand. Man kan fråga sig till vad den olovliga servicevägen med vattenrör behövs till, då man i praktiken tar tillbaka planerna på en badplats. Varför skall vägen och bryggan, som förstör den vackra kulturmiljön, bekostas med medel för "Östersundom idrottsplatser". Motiveringen har hittills avrit att "Liikuntaviraston on edellytetty rakentavan Sipoosta liitetylle alueelle tilapäisiä ulkoilu- ja virkistyspalveluja." Till vad annat behövs det en ny brygga än att underlätta beviljandet av lov för framtida planer? I förslaget till utlåtande medger man även att "Suunnitelmat on tehty tiiviissä yhteistyössä liikuntaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken."

Man kan tillägga att ingreppen på udden vid den historiska stenbryggan redan har varit betydliga, trots att några lov inte ännu beviljats. I förslaget till utlåtande heter det alltså att "Hanke edistää sellaista käyttötarkoitusta, johon tuleva kaavoitus tähtää." Detta är väl det enda ärliga påståendet i hela utlåtandet. I dokumentet "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja", som stadsplaneringskontoret publicerade senaste måndag, kan man läsa att "Talosaaren kärkeen rakennetaan jo alkuvaiheessa uimapaikka ja vanha Husön kartanon kivilaituri kunnostetaan käyttöön." Ritningen nedan, "Alueen ylesisuunnitelaluonos", som liksom den aktuella ritningen är gjord av WSP Finland Oy, är daterad 15.3.2010.
I dagens nummer av Bogåbladet ingår en insändarartikel med rubriken "Utkastet till gemensam generalplan för Östersundom" av Sini-Pilvi Saarnio. Artikeln är en svenskspråkig version av insändarartikeln "Östersundomin yhteiskaavaluonnos ei huomioi tarpeeksi luontoa ja virkistysarvoja" i senaste nummer av Sipoon Sanomat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar