Tid att väcka åtal. Den 12 maj 2011


Kommundirektören i Sibbo publicerade igår kväll ett par Twitterinlägg där han berättar att man i Sibbo skall göra en invånarenkät om hur kommunen skall gå vidare i fallet Östersundom. Det var lite överraskande, då gårdagens beslut att remittera ärendet (se "Vidare beredning. Den 11 maj 2011") motiverats bl.a. med att fråga juridiskt sett är komplicerad.Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Sipoo ei taivu Östersundomin korvauskiistassa". Tillsammans med artikeln "Ännu oklart om och hur Sibbo överklagar" har Yle publicerat ett ljudklipp med rubriken "Sibbos kommundirektör Mikael Grannas". Kommundirektören ger här intressanta synpunkter på den aktuella frågan. Grannas säger bl.a. att det inte är bråttom, eftersom man - beroende på juridisk väg - har mellan sex månader och fem år tid på sig att väcka åtal. På frågan om vilket alternativ som Grannas ser som mest sannolik svarar han att EU-vägen är från kommunens sida är mest osannolik.


Från kommunens sida är EU-vägen osannolik, därför att kommunen inte här kan vara en part. Däremot kan invånare föra ärendet vidare till europeisk rättsinstans.

Angående att vecka åtal, så anser jag att man för länge sedan borde ha anmält så väl kommunindelningsutredaren som tjänstemannens som beredde statsrådets beslut i Sibbofrågan. Hade framställningen till ändringen i kommundelningen varit en stipendieansökan, hade utredningsmannen och föredragande tjänsteman kunna dömas för bedrägeri.


På Borgåbladets och Östranylands webbplats publicerades igåren notis med rubriken "Sibbo fortsätter utreda".

Google+ Followers