Öppna processen på nytt! Den 7 maj 2011


Rubriken på huvudnyheten på paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet lyder "Sibbo har vissa chanser". Rubriken på artikeln inne i tidningen är mera pessimistiskt formulerad: "Sibbos chans att få rättelse är liten".Borgåbladet har talat med professor Olli Mäenpää, som säger att det visst finns juridiska möjligheter för Sibbo att gå vidare. Mäenpää har tidigare i fallet Sibbo försvarat Helsingfors, statsrådet och HFD, vilket jag redogjort för speciellt i inlägget "Snäva kretsar. Den 10 februari 2008". Sibbo kommun har dock inte anlitat Mäenpää, utan advokatbyrån Castrén & Snellman.


I Borgåbladets artikel presenterar kommundirektör Mikael Grannas de två alternativen: att driva en skadeståndsprocess eller att kräva att HFD häver sitt tidigare beslut. Vilketdera av högsta förvaltningsdomstolens beslut som man här syftar på är inte helt klart, men Mäenpää talar faktiskt om möjligheterna av att ställa statsrådet till svars för att ha godkänt inkorporeringen på felaktiga grunder. För att man skall kunna kräva att HFD öppnar processen på nytt förutsätts det att det framkommit något nytt som visar att beslutet var olagligt. Mäenpää tror dock att det är osannolikt att man kan hitta sådana grunder.


För dem som följt med denna blogg torde det inte se lika osannolikt ut att hitta något nytt. Man borde kunna kräva en ny behandling redan med motiveringen att tf förvaltningsrådet Heikki Harjula var jävig när han deltog i HFD:s tidigare beslut. En ganska enkel och uppenbar grund till att häva både HFD:s och statsrådets beslut är att besluten är oklara när det gäller var gränsen mellan Helsingfors och Vanda går vid avtaget från Österleden till Ring III. (Se t.ex. "HFD sopar misstag under mattan. Den 7 februari 2008", "Lantmäteriverket avviker från statsrådets beslut. Den 18 december 2008" och "Korrigerad gräns. Den 6 januari 2009".) Den oklara gränsen borde vara en tillräcklig formell grund att upphäva beslutet. En närmare analys av HFD:s beslut visar att högsta förvaltningsdomstolen inte behandlat alla påståenden om jäv och brister i beredningen. Kanske är det ändå lättast att påvisa den ekonomiska skadan, som statsrådet inte tog i beaktande eller förutsåg då beslutet togs.
Kommundirekrörern presenterar först på styrelsemötet i tisdag sitt förslag till hur Sibbo kommun skall gå vidare. Föredragningslistan med ärendet (Föredragningslista 10.05.2011 Saknr. 10) finns däremot redan på internet.


Google+ Followers