Redan avgjorda. Den 17 maj 2011


Nylands förbund publicerade igår ett långt pressmeddelande med rubriken "Nya stora markanvändningslösningar i Nyland för första gången i landskapsplanen". I pressmeddelandet kan man inledningsvis läsa att "Det område som metropollandskapets 28 kommuner bildar har för första gången planerats som en helhet efter det att landskapen Nyland och Östra Nyland gick samman vid årsskiftet." I pressmeddelandet omnämns även Östersundom, där saker som väckt diskussion påstås vara avgjorda. Jag citerar:

Flera saker som väckt diskussion lokalt är redan avgjorda

Tätortsstrukturen i huvudstadsregionen utvecklas så att den stöder sig på de nuvarande banorna. Förverkligandet av de nya tätorter som placeras i tillväxtkorridorer, t.ex. Hista eller Östersundom, kopplas till beslutet om att förverkliga banan eller metron. Ny tillväxt styrs i hög grad till Östersundom, där landskapsplanelösningen revideras i sin helhet under denna planrunda.

Pressmeddelande innehåller liknande formuleringar om Östersundom och Hista som pressmeddelandet "Nyland förbereder sig på 430 000 nya invånare före år 2035", som landskapsförbundet publicerade i mars. (Se "430 000 nya invånare. Den 9 mars 2011".) Jag citerar ur det tidigare pressmeddelandet:

I utkastet till plan förbereder man sig också på att öppna nya järnvägskorridorer. Förverkligandet av de nya tätorter som placeras invid dem kopplas till byggandet av spårförbindelse eller metro. Exempel på sådana är Östersundom och Hista.

Nylands landskapsförbund publicerade igår även en karta eller tre kartblad för utkastet till landskapsplan. Planerna för Östersundomområdets del framgår ur kartblad 2.
Jag vet inte vad landskapsplanen eller utkastet till landskapsplan har för juridisk betydelse för Östersundom, då den gemensamma generalplanen för Östersundom ersätter lanskapsplanen. Likheterna mellan utkastet till generalplan och utkastet till landskapsplan är för Östersundoms del påfallande, men det finns även vissa skillnader, speciellt när det gäller markeringar av "behov av grönförbindelse". Den nu gällande grönförbindelsen genom Västersundom har dock i utkastet till ny landskapsplan ändrats till område för tätortsfunktioner. En märklig beteckning är den bruna rasterade ytan, som står för "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik". Markeringen används endast för Östersundom och Hista.I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en notis med rubriken "Markbyte i storskogen". Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Helsingfors byter mark i Sibbo storskog mot mark i Vik". Av beslutsmeddelandet från gårdagens stadsstyrelsemöte framgår att beslutet togs enligt förslaget i föredragningslistan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar