Klarsignal. Den 16 september 2010


Dagens huvudnyhet i Finland är att justitiekansler Jaakko Jonkka beslutit att be grundlagsutskottet utreda Matti Vanhanens jäv då statsrådet beslutit att bevilja understöd till stiftelsen Nuorisosäätiö, som i sin tur beviljat 23 000 euro för Vanhanens presidentvalskampanj år 2006. (Bilden ovan av "Tasavallan mittainen Matti" på Borgå torg har jag dock tagit den 26 augusti 2010.) Statsrådets beslut om fördelning av understöd från RAY är väl att betraktas som en formalitet, men enligt Jonkka handlar det aktuella fallet inte om ett formfel. Istället bedömmer Jonkka att fötroendet för Vanhanens opartiskhet har hotats.

Knappast diskuterades fördelningen av undersöd vid statsrådets sammankomst. Å andra sidan hade Vanhanen varit tvungen att motivera att han jävat sig, vilket kunde ha väckt uppmärksamhet. Beviljandet av 23 000 euro i valbidrag ser inte bra ut. Ändå torde direkta valbidrag och arvoden från Nuorisosäätiö endast vara toppen av isberget. Månne inte Nuorisosäätiös huvudsakliga syfte varit att ge Vanhanen och en grupp centerpolitiker valbidrag från byggnadsbolagen, som hoppats på uppdrag av Nuorisosäätiö.

Dagens nyhet föranleder igen frågan varför Jonkka inte bedömde Vanhanen som jävig i Sibbofrågan. Här var det väl ingen som trodde på Vanhanens opartiskhet, efter att han redan lovat och förhandlat sydvästra Sibbo åt Helsingfors. När Jonkka i juni 2007 inte stoppade Vanhanen från att delta i statsrådets Sibbobeslut var Jonkka ännu vikarierande justitiekansler, medan Vanhanen fortfarande var statsminister. Jonka bedömde Vanhanens jäv endast utgående från den information som Vanhanen själv gett JK. Däremot har högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till Vanhanens eventuella jäv i fallet Sibbo och hävdat att Vanhanen här inte var jävig. Efter detta högst anmärkningsvärda beslut (se bl.a. "Sila mygg och svälja kameler. Den 6 juni 2010") hade det knappast varit någon idé att anmäla Vanhanen till JK.Helsingfors stadsplaneringskontor har idag uppdaterat förteckningen över utredningar i samband med Östersundomprojektete med en "färdig" utredning: "Östersundomin puroselvitys". Man kan fråga sig varför utredningen, som är daterad 14.4.2010, publiceras först nu.Borgåbladet har idag på eftermiddagen publicerat en artikel med rubriken "Markpriset får inte skena iväg". Enligt artikel är utvecklingsdirektör Mikko Aho i Sibbo "orolig över att Helsingfors har råd att betala så mycket mer för marken än till exempel Sibbo har". I verkligheten har Helsingfors inte råd. Helsingfors stad har inte märkbart ökat sitt markinnehav i inkorporeringsområdet, men man har gjort en del märkliga markaffärer till ett högt pris. Avslutningen på artikeln är intressant och anmärkningsvärd:


I och med att regeringen godkände annekteringen gav den samtidigt klarsignal för en utvidgning av metropolen österut. Hur kustremsan mellan Helsingfors och Borgå ser ut om 100 år är det för tidigt att säga någonting om. Alternativen är i princip tre; antingen byggs ett Storöstersundom med betydligt fler invånare än man hittills tänkt sig. Eller så väljer man att satsa på tre centrum; ett i Östersundom, ett i Söderkulla och ett i Borgå. Det sista alternativet går ut på att låta ett band av kuststäder växa upp mellan Borgå och huvudstaden


Google+ Followers