Ei ota kantaa. Den 20 augusti 2011

http://sipoo2.tjhosting.com/kokous/20111198-4-11671.PDF


Föredragningslistan för Sibbo planläggningssektions nästa möte finns nu på Internet. I föredragningslistan ingår ett ärende med rubriken "Sipoon kunnan lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta / Sibbo kommuns utlåtande över utkastet för etapplandskapsplan 2 för Nyland". Som bilaga ingår dokumentet "Lausunto uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta" eller "Uudenmaan 2 vaihemaakuntakaava, Sipoon kunnan lausunto". Förslaget till utlåtande är uttryckligen ett förslag till Sibbo kommuns utlåtande och utvecklingsdirektörens förslag till beslut är att planläggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att den beslutar ge det aktuella utlåtandet.

Enligt förslaget till utlåtande infogas Kuuma-kommunernas (Träskändas, Kervos, Mäntsäläs, Nurmijärvis, Borgnäs, Tusbys, Kyrkslätts och Sibbos) gemensamma utlåtande över utkastet till landskapsplan i Sibbo kommuns utlåtande. Enligt förslaget till utlåtande inleds Sibbos eget utlåtande med följande stycke:

Sipoon kunnan lausunto ei ota kantaa maakuntakaavan luonnokseen Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisen yleiskaavan, ”Östersundomin yhteinen yleiskaava” –alueen osalta. Tämän alueen osalta lausunnon antaa erikseen kuntien yhteinen toimielin Östersundom-toimikunta.

Att Sibbo kommun inte uttalar sig om utkastet till landskapsplan till de delar som utkastet berör området för den gemensamma generalplanen kommer i detta skede inte som en överraskning. Samma beslut har man gjort i Vanda och i Helsingfors. (Se t.ex. "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011"
"Långmosseberget. Den 11 augusti 2011" och "Inget utlåtande från miljönämnden. Den 19 augusti 2011".) Ändå är det högst anmärkningsvärt att Sibbo avstår från möjligheten att uttala sig om utkastet till landkapsplan då det gäller "Majvik" och Granö, som till största delen har betecknats som "område med tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik".


http://sipoo2.tjhosting.com/kokous/20111198-4-11668.PDF

Det kan påpekas att föredragande för planläggningssektionen är utvecklingsdirektör Mikko Aho, som samtidigt är en av de tre medlemmarna i Östersundomkommittén. Östersundomkommittén har redan gett sitt utlåtande i juni (se "Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011") och det finns med som bilaga i planläggningssektionens föredragningslista.


För slutresultatet har det kanske ändå inte någon betydelse vad Sibbo kommun tar med och säger i sitt utlåtande över utkastet till landskapsplan. Efter att Sibbio bytte förbund då Östra Nylands förbund upplöstes har kommunen i praktiken förlorat allt inflytande över landskapsplanen. Enda sättet att försöka påverka torde vara att mygla ihop med Helsingfors, som inte alltid vill ta initiativ i eget namn. (På detta sätt har åtminstone Pekka Myllyniemi i egenskap av styrelseledamot i Nylands förbund systematiskt främjat Lojos intressen.) Att Sibbo kommun frivilligt valde att byta förbund kan förefalla märkligt, men för vissa politiska grupper i Sibbo torde det viktigaste ha varit att minska på Svenska folkpartiets inflytande eller kanske rentav hämnas på Östra Nylands sista styrelseordförande. Att referensgruppen nu är helfinska samkommunen Kuuma-kunnat (av Keski-Uudenmmaan kunnat) istället för Östnyland är betecknande. Lika väl är även De gröna i Sibbo här en förlorare. Att naturen i Östersundom och sydvästra Sibbo har ett starkt skydd i den gällande landskapsplanen för Östra Nyland och inkorporeringsområdet är till stor del ett resultat av De grönas målmedvetna arbete. Etapplandskapsplan 2 för Nyland är ämnat att helt upphäva detta skydd.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar