Utlåtande trots allt. Den 24 augusti 2011

http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Uutiset/ylk_230811

Eftersom ärendena från det inhiberade mötet den 9 augusti inte fanns med på föredragningslistan för Helsingfors miljönämnds möte drog jag förra veckan slutsatsen att miljönämnden inte kommer att ge något utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland. (Se "Inget utlåtande från miljönämnden. Den 19 augusti 2011".) I gårdagens blogginlägg föreslog jag lika väl att nämnden kanske behandlar två separata föredragningslistor på sitt möte. (Se "Två föredragningslistor? Den 23 augusti 2011".) Gissningen visade sig stämma. Miljönämnden hade faktiskt två olika föredragningslistor för mötet igår. Formellt torde man ha hållit två skilda möten efter varandra. Ur nyheten "Ympäristölautakunnan kokous 23.8.2011" på miljöcentralens webbplats framgår att nämnden även behandlade ärendet "Lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta", fastän Helsingfors förvaltningscentral begärt utlåtandet senast den 11 augusti. Förslaget till stadsstyrelsens utlåtande har dock inte ännu publicerats.


Förslaget till miljönämndens utlåtande till stadsstyrelsen godkändes inte som sådant, utan bl.a. antogs tillägget "Mustavuoren alue on syytä säilyttää rakentamattomana.". Timo Pyhälahti (grön) gjorde även följande förslag till tillägg, som dock röstades ned med rösterna 5 mot 3:

Vaihemaakuntakaavassa on muutettu tai ehdotettu merkittäväksi tärkeitä virkistysalueita viheryhteystarvealueiksi. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että maakuntakaavoissa osoitettujen viheryhteystarpeiden ja riittävän viheralueverkoston turvaaminen alemman tason kaavoituksessa on ollut heikkoa. ...

Sen vuoksi ympäristölautakunta esittää, että Helsingin erityisen tärkeät virkistysalueet Kivinokka ja Meri-Rastilan länsiranta sekä Östersundomin koko suunnittelualuetta kattava viheralueverkosto tulisi osoittaa maakuntakaavassa virkistysalue -kaavamerkinnällä viheryhteys -merkinnän sijaan.

 Få se om miljönämndens utlåtande kommer att inkluderas i förslaget till statsstyrelsens utlåtande. Speciellt intressant blir det att se vad man gör med den del av miljönämndens utlåtande som specifikt gäller Östersundom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar