Inget utlåtande från miljönämnden. Den 19 augusti 2011

Den 28 juni var det meningen att miljönämnden i Helsingfors skulle godkänna ett förslag till utlåtande till stadsstyrelsen över utkastet till landskapsplan för Nyland. Förslaget till utlåtande handlade till stor del om Östersundom, fastän stadsplaneringsnämnden i sitt utlåtande hävdar att Helsingfors stad inte ger något utlåtande för Östersundoms del, utan överlåter uppgiften till Östersundomkommittén. Miljönämnden bordlade dock ärendet till följande möte, som skulle vara den 9 augusti. (Se "Förslag till utlåtanden. Den 4 juli 2011".) Förslaget till utlåtande hade inte ändrats på föredragslistan för mötet den 9 augusti (se "Förslaget oförändrat. Den 7 augusti 2011"), men mötet inställdes. Föredragningslistan för följande möte finns nu på Internet, men föredragningslistan innehåller bara nya ärenden. Jag förstår ingenting. Kanske har beslutsfattandet delegerats till miljöcentralens tjänstemän. I varje fall lär det inte bli något utlåtande överhuvudtaget från miljönämnden.

Jag passar på att citera ur förslaget till uttalande som miljönämnden tydligen aldrig får ta ställning till:

Östersundomin alue

Östersundomin alueella taajama-alueet on osoitettu yhteisen yleiskaavaluonnoksen aluevarausten mukaisesti. Rakennettavat alueet rajautuvat rannoilla Natura-alueisiin. Matalat ruovikkoiset rantaalueet ovat myös tulvariskialuetta, ja ne lukeutuvat ELY-keskuksen ehdotukseen Uudenmaan merkittävistä tulvariskialueista. Vaihemaakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa ja jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon nämä molemmat tekijät. Östersundomin alueen yleiskaavaan liittyvä Natura-arviointi on pian alkamassa ja työn tuloksia voitaneen käyttää hyväksi myös maakuntakaavaa valmisteltaessa. Merkintä ”Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue” on Östersundomissa ulotettu kiinni Natura- ja luonnonsuojelualueisiin. Tässä on noudatettu yhteisen yleiskaavan ensimmäisen luonnoksen merkintätapaa. Merkintätapa on mahdollinen, koska Natura-alueiden ympärille ei voida ennen Natura-arvioita piirtää kaavamaisia suojavyöhykkeitä. Kaavamääräystä tulee kuitenkin täydentää seuraavasti:

Alueen rakentamisen sijoittuminen suhteessa Natura-alueisiin määritellään tarkemmin luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n mukaisissa ns. Natura-arvioinneissa.

Att Helsingfors förtroendevalda inte alls skall få säga någonting om landskapsplanen är märkligt och anmärkningsvärt. Samma öde torde gälla de förtroendevalda i Vanda för Västersundoms och hela Östersundomområdets s del. (Se "Långmosseberget. Den 11 augusti 2011".) Stadsplaneringsnämnden i Vanda godkände den 15 augusti ett utlåtande som inte omfattar området för den gemensamma generalplanen för Östersundom. Samma utlåtande finns nu på föredragslistan för Vanda stadsstyrelses möte den 22 augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar