Yhteystarve mantereelle. Den 26 augusti 2011


Föredragningslistan för Simmo kommunstyrelses nästa möte finns nu på kommunens webbplats. I föredragningslistan ingår ärendet "Sipoon kunnan lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta / Sibbo kommuns utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan 2 för Nyland". Föga överraskande föreslås kommunstyrelsen godkänna planläggningssektionens utlåtande eller förslag till utlåtande. Liksom Helsingfors stadsstyrelse behandlar kommunstyrelsen kommunens utlåtande om etapplandskapsplanen vid sista möjliga möte med tanke på att Nylands förbund begärt utlåtandet före den 31 augusti. Man kan fråga sig om avsikten är att omöjliggöra ett bordläggande för förhandlingar eller vidare beredning.

Som jag nämnt i inlägget "Ei ota kantaa. Den 20 augusti 2011" tar planläggningssektionens utlåtande inte ställning till utkastet till landskapsplan till de delar som utkastet berör området för den gemensamma generalplanen. Om kommunstyrelsen i Sibbo godkänner planläggningssektionens förslag godkänner kommunstyrelsen samtidigt indirekt  Östersundomkommitténs utlåtande. Det kan vara skäl att ta en titt på detta utlåtande, som finns som bilaga till föredragningslistan för kommunstyrelsens möte. I Östersundomkommitténs utlåtande uttalar man sig även om områden som efter inkorporeringen fortfarande hör till Sibbo. Här kan man bl.a. läsa följande:

Granö on viher- ja virkistysalueena Östersundomin kannalta merkittävä. Granöön on tarkoitus luoda aktiivisen merellisen virkistyksen keskus venesatamineen, telakoineen, uimarantoineen, siirtolapuutarhoineen jne. Siksi sen yhteystarpeet mantereelle ovat myös maakuntakaavan tasoinen kysymys.

Granöön merkintöihin on syytä lisätä yhteystarve mantereelle samalla tavalla kuin esimerkiksi Helsingin kantakaupungista  Kruunuvuoreen. On pidettävä, tarvittaessa määräyksin, myös huolta siitä, että maakuntakaavassa esitetty virkistysalue saarella voidaan tulkita aktiivisena toimintaalueena venesatamineen ja muine virkistystoimintoineen.

"Behovet av förbindelse", motsvarar knappast Sibbos åsikt i frågan. I sig tror jag inte att man i Helsingfors är så intresserad av att utveckla Granö till ett "aktivt" rekreationsområde, men Granö kan på pappret behövas som ett nytt rekreationsområde för att man skall kunna omvandla det existerande rekreationsområdet i Husö till bostadsområde. Bilden nedan visar markeringen av behovet av förbindelse mellan stamstaden och Kronbergsstranden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar