Utlåtande av Sibbo Naturskyddare. Den 9 augusti 2011

http://www.sibbonaturskyddare.fi/wp-content/uploads/2011/08/%C3%96stersundom6.6.20111.pdf

Sibbo Naturskyddare har häromdagen uppdaterat föreningens webbplats. Nu hittar man här bl.a. föreningens "Utlåtande om planutkastet för den gemensamma generalplanen för Östersundom" från den 6 juni. Jag återger här valda delar ur utlåtandet:

Planeringsområdet består i dag av en mosaik av en mångformig och värdefull natur och värdefulla kulturlandskap. Den stora utmaningen i planeringsarbetet är att placera in den kommande bosättningen så att dessa värden inte äventyras. ...

I det preliminära planutkastet för Östersundom har man ... på ett mycket ohållbart sätt anvisat stora områden för småhusbyggande och bevarat endast smala stråk med grönområden. Den tätaste bebyggelsen har lika ohållbart ritats in på områden nära kusten och fågelvikarna (Natura 2000-områden).

Tillräckligt stora obebyggda buffertområden mellan tätortsstrukturen och Sibbo storskogs nationalpark bör bevaras också i de norra delarna av planeringsområdet. ...

De ekologiska korridorerna som förbinder storskogen med stranden är alltför smala i det preliminära planutkastet. ...

På Sibbosidan har grönkorridorer och grönområden ritats in så att ett stort antal bostadshus nu ligger inom grönområden medan obebyggda områden bredvid har ritats som byggmark. Sådana grönområden kan inte fungera som rekreationsområden och de nu bebyggda områdena kan inte heller fungera som grönkorridorer. ...

Det finns en märkbar kontrast mellan strandbyggandet på Helsingfors stads och Sibbo kommuns område, i Helsingfors är så gott som alla stränder markerade som byggnadsområden medan bredare gröna områden ritats in längs stranden enbart i Sibbo.

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. konstaterar, att bebyggelse och strandpromenader bör flyttas så långt från Natura 2000-områdena att tillräckliga skyddszoner bildas. ...

Skyddszoner runt Natura-områden bör också finnas till havs. Muddringar intill Natura 2000-områden inverkar sannolikt skadligt på områdena och bör undvikas. ...

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. anser inte att man bör anvisa nya områden för byggnation på Granö. ...

En broförbindelse behövs inte till ön. ...

Eftersom metron kräver mycket tät bosättning kring stationerna för att vara lönsam och ändamålsenlig ställer sig Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. mycket tveksamt till om kombinationen metro och en ”småhusmatta” över så gott som hela planeringsområdet verkligen kan fungera.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar