Yleiskaavaluonnoksen aluevarausten mukaisesti. Den 8 augusti 2011

http://www.hel.fi/static/public/hela/Ymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ymk_2011-08-09_Ylk_1_El/713C8CEF-E70C-4C25-92DC-66BE1FF7A17B/Lausunto_kaupunginhallitukselle_Uudenmaan_2_vaihem.pdf


I gårdagens blogginlägg "Förslaget oförändrat. Den 7 augusti 2011" noterade jag att förslaget till Helsingfors fastighetsnämnds utlåtande över utkastet till landskapsplan inte har ändrats efter att ärendet bordlades i juni. Även föredragningslista för miljönämndens möte den 9 augusti har funnits på Internet några dagar, men jag har missat det, emedan den nyaste föredragslistan av någon anledning har hamnat längst ner på listan med föredragningslistor för miljönämndens möten. Inte heller förslaget till miljövårdsnämndens utlåtande har ändrats sedan ärendet bordlades vid det senaste mötet i juni.

I mittinlägg "Styrande roll. Den 31 juli 2011" skrev jag att det av begränsningen för det rasterade området (område med tätortsfunktioner) på utkastet till landskapsplan tydligt framgår att utkastet till landskapsplan är anpassat till den gemensamma generalplanen. Miljövårdsnämnden i Helsingfors föreslås i själva verket konstatera ungefär det samma genom att i sitt utlåtande till stadsstyrelsen påpeka att "Östersundomin alueella taajama-alueet on osoitettu yhteisen yleiskaavaluonnoksen aluevarausten mukaisesti."

 I förslaget till utlåtande kan man vidare läsa bl.a. följande:

Rakennettavat alueet rajautuvat rannoilla Natura-alueisiin. Matalat ruovikkoiset ranta-alueet ovat myös tulvariskialuetta, ja ne lukeutuvat ELY-keskuksen ehdotukseen Uudenmaan merkittävistä tulvariskialueista. Vaihemaakuntakaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa ja jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon nämä molemmat tekijät.


Få se om stadsstyrelsen kommer att föra vidare budskapet i stadens utlåtande över utkastet till landskapsplan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar