Eget område. Den 12 augusti 2011


I dokumentet "Gemensam generalplan för Östersundom: Program för deltagande och bedömning" kan man om förslaget till gemensam generalplan för Östersundom läsa att "Planförslaget föreläggs inte kommittén förrän varje kommunfullmäktige tillstyrker det till de delar som gäller deras eget område." Före Östersundomkommittén formellt godkänner förslaget till gemensam generalplan skall alltså stads- och kommunfulmäktige i de tre berörda kommunerna godkänna förslaget till den del som det gäller den egna kommunens område. Jag antar att man i samband med fullmäktigebesluten inte kommer att definiera vilken del av området för den gemensamma generalplanen som hör till respektive kommun. Kommungränserna förväntas definiera vilket område som är kommunens "eget område". När det gäller gränsen mellan Helsingfors och Vanda vid Österleden är kommungränsen emellertid oklar. Det är dock - åtminstone för mig - oklart vilken juridisk betydelse de enskilda kommunfullmäktigebesluten om det egna området har. Den gemensamma generalplanen gör det kanske möjligt att skjuta upp frågan var gränsen går.

Kartan nedan över området för en gemensam generalplan publicerades av Helsingfors stdsplaneringskontor för ett par år sedan. (Se "Karhusaari. Den 9 november 2009".) Här följer gränsen mellan Helsingfors och Vandas "eget område" Österledens gamla sträckning i enlighet med inrikesministeriets tolkning av statsrådets gränsbeslut. Det kan noteras att Långmosseberget i Vanda norr om avtaget från motorvägen till Ring III här inte tagits med.

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/6df6ca004f5ef370a649b62a58018ed9/Karhusaari_ilta_10_02_2009.pdf?MOD=AJPERES




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar