Heikki Harjula tillbaka i HFD. Den 17 september 2010


Justitiekanslerns anmälan om unsdersökning av Matti Vanhanens "ämbetsåtgärd" ger en bild av att någon trots allt övervakar det politiska maktutövandet i Finland. Att övervaka lagligheten i statsrådets verksamhet är även justitiekanslerämbetets främsta uppgift. I fallet Sibbo brast denna övervakning, men mig veterligen gjordes inga anmälningar till JK angående statsrådets Sibbobeslut. I de anmälningar som gjordes till JK yrkades det bl.a. på att kommunminister Hannes Manninen och kommuinindelningsutredare Pekka Myllyniemi var jäviga, men det blev HFD:s uppgift att ta ställning till Vanhanens jäv i Sibbofrågan.


För dem som regelbundet läser denna blogg torde det inte vara okänt vad jag anser om HFD:s Sibbobeslut. I beslutet deltog i egenskap av tillfälligt förvaltningsråd Kommunförbundets ledande jurist Heikki Harjula, vars jäv enligt min bedömning är uppenbart. (Se bl.a. "Varför jävade sig inte Harjula? Den 14 febuari 2010".) Dessutom deltog förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg i HFD:s Sibbobeslut från den 15 januari 2008, fastän han tidigare deltagit i HFD:s beslut i samma ärende från den 23 maj 2007. (Se "Domarjäv. Den 5 juni 2010".) Betydligt allvarligare ser jag dock på HFD:s skandalaktiga handläggning av det aktuella ärendet.


Om jag efter fallet Sibbo inte har några skäl att känna respekt för Harjula, så förtjänar inte heller den nuvarande eller den förre chefen för Kommunförbundets juridiska avdelning min aktning. Jag har fortfarande ingen aning om varför Kari Prättälä sade upp sig från tjänsten som direktör för juridiska ärenden, då han ändå fortsätter som jurist på Kommunförbundet. Lite har jag funderat på hur Harjula, som själv sökte tjänsten, skulle acceptera Prättäläs efterträdare Arto Sulonen som sin nya förman. Samarbetet mellan Harjula och Sulonen förefalller visserligen ha fungerat så väl då det gällde kommunreformen som då det gällde fallet Sibbo, men det är ofta svårt för en (fd) kronprins att acceptera en ny chef. Min oro för Harjula har dock visat sig onödig. År 2007 utnämndes Harjula till tillfälligt förvaltningsråd just för tiden då Sibbofrågan skulle avgöras. Hans mandatperiod förlängdes när det stod klart att HFD:s avgörande inte skulle bli färdigt så som planerat före årsskiftet 2007-2008. Arto Sulonen tillträdde som direktör för juridiska ärenden den 1 september 2010, men den 15 juli 2010 föreslog statsrådet för republikens president att hon utnämner Heikki Harjula till tillfälligt förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen från och med den 1 september 2010, denna gång för ett helt år.
Det är alltså möjligt att Harjula kommer att deltaga i HFD:s avgörande i tvisten om hur mycket Helsingfors stad bör ersätta Sibbo kommun för fastigheter som tillkommer staden genom inkorporeringen. Visserligen är Harjula väl även här att betrakta som jävig, om inte annars så för att han deltagit i HFD:s tidigare Sibbobeslut. Lagen om domarjäv tycks ju dock inte tillämpas på högsta förvaltningsdomstolens domare.

Google+ Followers